Veřejné smluvní podmínky užití

1. Provozovatelem projektu ZdravotniRegistr.cz - Online poradna (dále také jen „Online poradna“ a/nebo „Projekt“, čímž se rozumí jak webové poštovní služby provozované na stránkách www.zdravotniregistr.cz ve služby VIZIT Lékařská pošta, jakož i další připojené služby) je společnost BEE SITE:ES a.s. IČO 03789683, sídlem Praha 7, Šimáčkova 915/18. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 20440/MSPH. Obsahem projektu Online poradna jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Jedná se zejména o dotazy uživatelů ohledně informací souvisejících s obecnou zdravotnickou péčí, informace o probíhajících akcích spjatých s tématem zdraví a odkazy na jiné odborné stránky, organizace, odborníky a zdravotnická zařízení.

2. Projekt je chráněn zejména ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském a ustanoveními občanského zákoníku.

3. Projekt může obsahovat obchodní sdělení, která jsou označována v souladu s platnou právní úpravou, zejména pak v souladu se zákonem 40/1995. Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

4. Projekt Online poradna v žádném případě nenahrazuje odbornou zdravotnickou péči či výkony lékaře či jiných odborníků ve zdravotnictví. Služba Online poradna není zaměnitelná za osobní vyšetření v ordinaci a za řádné lékařské výkony. Za jakoukoliv interpretaci informací z Projektu, jakož i škodu vzniklou aplikací rad či užitím informací z Projektu bez individuální osobní konzultace s lékařem či jiným odborníkem ve zdravotnictví v rámci poskytnutých lékařských či jiných odborných výkonů nenese provozovatel ani ordinace lékaře žádnou odpovědnost.

5. Výslovně upozorňujeme, že Online poradna v žádném případě nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči a nejedná se o individuální konzultaci s lékařem či jiným odborníkem ve zdravotnictví; slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Poradny i odbornou individuální péči, která je schopna díky osobnímu, bezprostřednímu kontaktu s pacientem a díky řádnému lékařskému vyšetření, mnohem účinněji diagnostikovat a pomoct. Provozovatel projektu Online poradna upozorňuje, že ani on, ani konkrétní ordinace lékaře nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití Online poradny. Provozovatel projektu Online poradna a ani konkrétní ordinace lékaře nemá žádný dosah na správnou aplikaci předávaných informací a rad, které nemusí být správně pochopené, aplikované a zpracované – tudíž nelze požadovat ani žádnou odpovědnost za jejich podání.

6. Všechny informace z Online poradny jsou určeny výhradně pro Vaše informování. Pokud máte nemoc nebo dlouhodobé zdravotní potíže, se kterými se neumíte rady, obraťte se prosím osobně zároveň i na kvalifikovaného odborníka, který bude moct individuálně určit, v čem Vaše komplikace spočívají a nastavit Vám individuální léčbu. Nic takového však nefunguje na dálku, bez toho, aby Vás kompetentní odborník osobně viděl a vyšetřil, proto je při léčbě důležité a nezastupitelné osobní lékařské poradenství na základě Vaší individuální situace. Není však v silách provozovatele Online poradny ani v silách konkrétní, vybrané ordinace lékaře, předvídat všechny okolnosti a danosti, které by mohli konkrétně ve Vašem případě nastat a vyčerpávajícím způsobem je v rámci poradny popsat. Zároveň provozovatel Online poradny ani vybraná ordinace lékaře nemají žádnou kontrolu nad tím, zda-li jsou podávané informace správně pochopené, zapamatované a bezchybně uplatněné. Rovněž nemají žádnou možnost v případě potřeby do léčby zasáhnout a diagnostiku podle potřeb upravit. Z těchto důvodu není myslitelné, aby provozovatel Online poradny nebo vybrané ordinace lékaře nesli jakoukoliv hmotnou nebo nehmotnou odpovědnost za újmu způsobenou podávanými informacemi, kterou si uživatelé můžou přivodit nesprávnou interpretací, nesprávnou aplikací, nebo nesdělením kompletních a vyčerpávajících informací o svém zdravotním stavu a životní situaci.

7. Dotazy posílané do Online poradny konkrétním ordinacím lékaře slouží také jako informační zdroj pro uživatele se stejnými obtížemi. Z tohoto důvodu si Provozovatel vyhrazuje právo zveřejňovat anonymní dotazy adresované lékařům prostřednictvím Online poradny. Dotazy a odpovědi lékaře jsou pro zveřejnění vždy anonymizovány. Přílohy, které uživatel zašle do Online poradny v rámci dotazu, nejsou na stránkách nikdy zveřejňovány. Přílohy jsou zpřístupněny pouze zdravotnickému týmu (lékař, sestra). Jsou zpracovány dotazy pouze těch uživatelů, kteří udělili souhlas ke zpracování svých osobních údajů, a to včetně zvláštní kategorie údajů (o zdravotním stavu).

8. Dotazy v poradně podléhají úhradě. Cena je vždy závislá na rychlosti odpovědi či na jiných podmínkách, zveřejněných provozovatelem v rámci ceníku Online poradny.

9. Odpovědi na dotaz jsou sdělovány v uvedené době daného tarifu, která se vztahuje k pracovní době lékařů, tj. v režimu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Pokud provozovatel nedodrží tuto lhůtu, případně dojde k technickému problému či dotaz nebude vyřízen vůbec, přestože uživatel splnil podmínky stanovené provozovatelem pro zodpovězení dotazu (úhrada, souhlas se zpracováním osobních údajů, anonymizované zveřejnění dotazu a odpovědi a soulad dotazu s účelem Projektu a Online poradny), vrátí provozovatel projektu uživateli zaplacenou částku na jeho bankovní účet (bude zrušena blokace částky a suma zůstává na účtu uživatele).

10. Uživatel může komunikovat s lékařem pouze prostřednictvím internetové Online poradny na stránkách www.zdravotniregistr.cz ; službu zajišťuje šifrovaná lékařská platforma VIZIT Lékařská pošta.

11.  Provozovatel projektu Online poradna není účastníkem smluvního vztahu mezi uživatelem a ordinací lékaře. Provozovatel nemá žádný přístup k obsahu ani k plnění služby, poskytuje pouze digitální platformu pro zabezpečenou komunikaci VIZIT Lékařská pošta na portálu www.zdravotniregistr.cz. Veškeré fakturační a smluvní vztahy vznikají vždy výhradně mezi uživatelem služby Online poradna a ordinací lékaře v Online poradně, kterou si uživatel dobrovolně vybral. V případech, kdy vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může takový uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2).

13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu a přístupu k webovým stránkám. K plánovaným zásadním změnám obsahu stránek a ke změnám jejich užívání bude vždy připojeno datum změny.

Poslední aktualizace: červen 2020