Ceník umožňující dálkový přístup

MUDr. Moderní Lékař

Autor: MUDr. Moderní Lékař

WEBOVÁ ORDINACE LÉKAŘE je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ve vzájemné spolupráci s více než 4300 lékaři po celé České republice pro Vás…

Více o autorovi

O co se jedná?

 

Dne  1.ledna 2012 nabyl účinnosti zákona č. 298/2011 Sb. ze dne 6. září 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Přináší s sebou velice důležitou změnu, která je platná pro všechny bez výjimky, kterých se to týká.

Dle § 13 6. odst. zákona č. 298/2011 Sb. tudíž vešlo v platnost nařízení následujícího znění:

 

Před poskytnutím zdravotní péče, kterou lze poskytnout jak v základní variantě, tak i v ekonomicky náročnější variantě, je zdravotnické zařízení povinno pojištěnci nabídnout poskytnutí zdravotní péče v základní variantě a informovat ho též o ekonomicky náročnější variantě, včetně rozdílu mezi cenou ekonomicky náročnější varianty stanovenou v souladu s cenovým předpisem a uvedenou v ceníku zdravotnického zařízení, a výší úhrady zdravotní péče v základní variantě stanovenou prováděcím právním předpisem vydaným podle § 17 a cenovým předpisem 49.

Ceník ekonomicky náročnějších variant zdravotní péče musí být zveřejněn ve zdravotnickém zařízení na veřejnosti přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

 

Co je to ekonomicky náročnější varianta?

 

Ústava nám garantuje jistotu zdravotní péče. Nový zákon však přiděluje lékařům možnost nabídnout jinou variantu léčby, která je ovšem dražší (ekonomicky náročnější) a kterou pojišťovny v plné výši nehradí nebo nehradí vůbec. Lze u těchto výkonů vybírat z různých druhů materiálů a léčebných přípravků. Tímto bychom mohli demonstrovat ekonomicky náročnější variantu.

 

 

Co to tedy znamená v praxi?

 

Od 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon, který přímo nařizuje lékařům vyvěšení ceník v ordinaci, ale také na veřejnosti přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup! V praxi to tedy znamená, že lékař ordinace resp. provozovatel je povinný zpřístupnit ceník ekonomicky náročnějších variant na internetu tak, aby bylo možné si své rozhodnutí bez nátlaku a v klidu rozmyslit.

 

Za opakované porušení povinnosti podle odstavců 6 až 8 § 13 příslušná zdravotní pojišťovna uloží zdravotnickému zařízení pokutu do 1 000 000 Kč. Pokutu lze uložit do 1 roku ode dne, kdy příslušná zdravotní pojišťovna zjistila porušení povinnosti, nejdéle však do 3 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokuta je příjmem zdravotní pojišťovny, která ji uložila. Opakované udělení pokuty je důvodem pro ukončení smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče bez uplatnění výpovědní lhůty podle § 17 odst. 3.

 

 

Komunikace s kompetentními osobami

 

Tato informace byla opakovaně dementována či uváděna v nepravdivou skutečnost.

Skutečnost, že interpretace zákona o zdravotních službách, která nabývá účinnosti 1. dubna 2012, nemá s povinností vyvěsit Ceník ekonomicky náročnějších variant nic společného, byla často mylně roznášena v kruzích odborné veřejnosti. Položil jsem tudíž otázku Ministerstvu zdravotnictví České republiky. Otázku, která ze zákona má jasnou odpověď. Jen málokoho zajímá.

V následujícím odstavci představuji položenou otázku a získanou odpověď z Ministerstva zdravotnictví. Vyvrácení mylné informace, že neexistuje vyhláška, která by tyto zákroky dělila na základní a ekonomicky náročnější.

Dopis do kanceláře Ministra Zdravotnictví Leoše Hegera
Dobrý den,

pane Docente prostřednictvím Vaší sekretářky, mohl byste mi sdělit popř. prostřednictvím Vaší sekretářky, od kdy vzniká povinnost vystavit ceník nadstandardních služeb tak, aby k nim byl umožněn vzdálený přístup - tj. pravděpodobně pomocí internetu. Tato podmínka je upravena v § 13  6. odstavce zákona č. 298/2011 Sb.

Jsem zastáncem názoru, že tato povinnost bez výjimky vznikla k datu 1.1.2012 tj. nabytím účinnosti výše zmíněného zákona.

 

Odpověď

Vážený pan, 

zasílám odpověď na Váš dotaz:

Tato povinnost platí od 1.1. 2012, ale pokud lékař/zdravotnické zařízení nadstandard neposkytuje, ceníky samozřejmě mít nemusí. Pokud se naopak rozhodne poskytovat nadstandard např. až od února, musí mít ceník k dispozici od února, prostě od té doby, co službu začne poskytovat.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Romana Putnová, DiS.

Tímto jsme dementovaly názory a hlasy, že tato povinnost nevznikla. Nyní přistoupíme k objasnění, jakých úkonů se tento zákon týká.

Vážený pane,

odpovídám na Váš dotaz, který jste zaslal na Ministerstvo zdravotnictví dle zákona č. 106/1999 Sb.

k Vašemu dotazu ze dne 4. března 2012, který se týkal vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, jejímž obsahem jsou mimo jiné i zdravotní výkony s ekonomicky náročnější variantou, sdělujeme následující:

Jedná se o vyhlášku č. 411/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla vydána 14. prosince 2011 a publikována 21. prosince 2011 ve Sbírce zákonů a je účinná od 1. ledna 2012. Vyhlášku naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz) v sekci „Odborník zdravotník“ v části „Zdravotní pojištění“ pod odkazem „Vyhlášky“.

S pozdravem

Vlastimil Sršeň
ředitel odboru komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví

 


Závěrem

 

Povinnost zpřístupnit ceníky prostřednictvím internetu tudíž vzniká pro všechny, kteří budou poskytovat ekonomicky náronější variantu popsanou ve vyhlášce 411/2011 Sb.. Pokud tedy z jakéhokoli důvodu nesplňujete povinnost, kterou Vám zákon uděluje a kterou jste povinni se řídit od 1. 1. 2012, rádi Vám pomůžeme. Řešení můžete přenechat na nás. Nabízíme efektivní a rychlé řešení, které Vás do 24 hodin zprostí rizika vysoké pokuty a zrušení smlouvy s pojišťovnami.

800 787 800