eRecept

MUDr. Moderní Lékař

Autor: MUDr. Moderní Lékař

WEBOVÁ ORDINACE LÉKAŘE je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ve vzájemné spolupráci s více než 4300 lékaři po celé České republice pro Vás…

Více o autorovi

Posun moderních technologií pociťuje již i zdravotnictví. Poslat dopis, objednat zboží, rezervovat letenku, zakoupit lístek na koncert - to vše lze elektronicky. Velice snadno se zvyká na zvýšení komfortu a zjednodušení způsobu našeho života. Tudíž i příchod eReceptu v některých z nás vzbuzuje naděje. S nejvyšší pravděpodobností se se všemi výhodami, které skýtá tato ze zákona čtyři roky stará novinka skýtá, budeme seznamovat v horizontu několika následujících let.

Co představuje eRecept

eRecept chcete-li elektronická preskripce je obdobou klasického receptu, který Vám lékař předepíše, jen s tím rozdílem, že k tomuto předpisu lékař nepotřebuje papír ani tužku. Tato problematika je upravena několika zákony a vyžaduje robustní a vysoce sofistikovaný ochranný systém, který zamezí zneužívání,neoprávněnému vytěžování dat a choulostivých údajů.

Obě formy receptu si jsou rovnocenné, povinnosti a možnosti nakládání s oběma formami receptu jsou tudíž stejné. Tyto náležitosti upravuje Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a dále pak vyhláška 54/2008Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Velice důležitou roli při vzniku eReceptů a jejich následné aplikaci do praxe hraje Státní ústav pro kontrolu léčiv, který celý tento proces zaštiťuje. Mezi nejdůležitější kroky, které paralelně vedly při vzniku tohoto projektu důležitou roli, bezesporu patří vytvoření bezpečnostních standardů, které upravují nakládání s velice choulostivými údaji. Tento standard ve své směrnici vydal pokyny, jež jsou závazné všem, kteří chtějí využívat eReceptů. Vysoké nároky jsou také kladeny na kompatibilitu systému  v takřka jakémkoli uživatelském prostředí.

Bezpečnost komunikace mezi lékařem a lékárnou

Nejdůležitější podmínkou pro chod celého systém, jak jsem již nastínil, je bezpečnost a důvěra v systém.Bezpečnost připojení je dána provozovaným řešením na bázi technologie, kdy jsou data zabezpečena (zašifrována) na straně provozovatelů lékáren, podle zvolené varianty buď za pomoci HW klienta IPSec, zajištěného dodavatelem řešení spol. NETPROSYS, s.r.o., nebo prostřednictvím technologie SSL na straně klientských stanic provozovatelů lékáren, a to po celé trase od provozovatele lékárny až na Ústav.

Přístup prostřednictvím HW klienta:K zabezpečení poskytovaných údajů během přenosu je mezi přístupovým bodem (zdravotnickým zařízením - lékařem) a SÚKL vytvořen VPN tunel pro zajištění šifrovaného přenosu dat. VPN tunel mezi přístupovým bodem (zdravotnickým zařízením - lékárnou) a SÚKL je zabezpečen pomocí protokolu IPsec (IP security, specifikovaný v RFC 4308) v tunel módu s podporou IKEv2 (Internet Key Exchange specifikovaný v RFC 4306).

Zdravotnické zařízení je pro tento účel vybaveno zabezpečovací technologií na vytvoření VPN spojení, ze strany SÚKL. Dedikovaný HW klient zajišťuje, že nedochází k zatěžování výpočetního systému zdravotnického zařízení.  VPN tunel neslouží k zajištění připojení zdravotnického zařízení do Internetu.

V případě menších (nízkokapacitních) nároků na kryptaci (šifrování) zpráv na straně zdravotnického zařízení jek zabezpečení poskytovaných údajů během přenosu mezi přístupovým bodem (zdravotnickým zařízením - lékárníkem) a SÚKL vytvořeno zabezpečené spojení prostřednictvím SSL protokolu.Obě varianty připojení k centrálnímu úložišti jsou nezávislé na používaných technologiích na straně provozovatelů lékáren. Jedinými podmínkami je připojení k síti Internet, Ethernet a protokol TCP/IP.

V obou variantách se jedná o výměnu klíčů asymetrickým šifrováním s následným symetrickým šifrováním dat. Asymetrické šifry mají v obou případech délku 1024 bitů.

Certifikační autoritou používaného typu šifrování, zabezpečovacích klíčů a certifikátů je Státní Ústav pro kontrolu léčiv, jenž je součástí stromu PKI hierarchie MZ ČR.

Podoba receptu

eRecept je ve své podstatě souhrn digitální informací s mnoha identifikátory nesoucí stěžejní informace pro lékárníka a lékaře, tudíž není možné samotný recept vzít do rukou. Samotná data-recept jsou uložena v centrálním úložišti a výstup, který pacient získá je pouhým identifikátorem. Tento identifikátor může nabírat podoby čárového kódu, alfanumerického kódu, e-mailu či SMS zprávy. Pacient tudíž dostává na výběr pro něj nejpřijatelnější možnost z mnoha. Bez problémů lze také samotný recept vytisknout v podobě klasického receptu opatřeného čárovým kódem.

Jak začít využívat eRecepty

Stát se součásti projekt je pro lékaře relativně prosté. Nezbytné je splnit tři následující kroky, které ovšem nezaberou ani moc času a nebudou stát ani příliš mnoho finančních prostředků.

Lékařský software s implementací správy eReceptů. Tento doplněk bývá často součástí těchto programů nebo jejich aktualizací. Pokud si nejste jisti, poskytovatel softwaru Vám jistě rád zodpoví dotaz popř. pomůže s jeho aktualizací na verzi, která by tento modul obsahovala.

Zaručený elektronický podpis lékaře. Pokud chce lékař využívat eReceptů, musí vlastnit osobní QCA certifikát, který je České republice vystavován třemi autorizovanými certifikačními autoritami: Postsignum, 1. Certifikační, E-identity. Pořízení QCA certifikátu vyžaduje investici v rozmezí 400 - 500 kč. Tento podpis nahrazuje vlastnoruční podpis lékaře. Většina lékařů ovšem tento certifikát již vlastní, neboť slouží ke komunikaci mezi lékařem a bankou resp. lékařem a pojišťovnami.

Přístupové údaje k centrálnímu úložišti eReceptů. Pro získání přístupu do této databáze je nutná registrace u Státního Ústavu pro kontrolu léčiv. Ústav prověří, zdali má lékař právo pro přístup do databáze, do jaké míry může přepisovat lékařské předpisy a to vše ve vzájemné komplementaritě s Českou Lékařskou Komorou.

Běžící inovace a můj názor

Bezesporu jednou z nejzajímavějších novinek je možnost obdržení eReceptu přímo na mobilní telefon, čímž odpadá povinnost návštěvy lékaře, ale zároveň bude Vám osobně doručen recept takzvaně "do vlastních rukou."
Centrální úložiště receptů je dle mého mínění úžasný prostor, kde bude naprosto přirozeně vznikat velice rozsáhlá a přesná databáze, která může sloužit nejen pro lékaře, zdravotní pojišťovny, ale ve svém výstupu i pacientům. Včasné informování o dosažení limitu pro daný lék, rychlé předání informace - výstrahy o vadnosti některého z léků může posloužit ke snížení nákladů zdravotnictví, ale v první řadě k záchraně zdraví pacientů. Chystanou novinkou je také funkce, která bude umět rychle navrhovat alternativy, nejvýhodnější varianty přípravku. Díky této databázi vzniká statistický vzorek s mnoha desítkami milionů záznamů, ze kterého lze vyvodit velice kvalitní závěry.

Každý posun lékařství směrem ke zjednodušení vytváří prostor, ve kterém vzniká více času na pacienta a jeho potřeby. Zároveň je ulehčena práce lékaře, kterému ubude pár starostí.  Pokud vše poběží tak, jak by mělo a jak je plánováno, máme se na co konečně těšit, neboť toto je jeden z mála projektů, kde zatím nebyly zaznamenány korupční snahy lobbistů, úředníků a jiných, kteří ze společného blaha dělají soukromý business.