Lékařská pohotovost pro dospělé

MUDr. Moderní Lékař

Autor: MUDr. Moderní Lékař

WEBOVÁ ORDINACE LÉKAŘE je Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Ve vzájemné spolupráci s více než 4300 lékaři po celé České republice pro Vás…

Více o autorovi

"Naděje pacientů v noci - strašák praktiků"


Naším životem nás povětšinou provází různé nemoci. Některé jsou relativně neškodné, jiné jsou závažnějšího charakteru. Nelze obecně říci, jak lze eliminovat riziko vzniku

onemocnění, avšak jsou jde obecná pravidla, která nám mohou alespoň v některých ohledech pomoci, zmírnit průběh a zlehčit následky. Některé příznaky ovšem mohou mít tak razantní nástup, se silnými příznaky vyžadující okamžité vyhledání lékaře. V takovém případě bychom měli neprodleně řešit daný problém. Pokud se projevy choroby dostaví v průběhu dne, není příliš složité navštívit nejbližšího lékaře, který nás v případě potřeby odkáže a

objedná k specialistovi. V horším případe se ale dostaví silné, neutěšitelné příznaky v průběhu noci a nezbývá nám jiné řešení nežli vyhledat lékařskou pohotovost.

Pohotovost podle zákona aneb LSPP (lékařská služba první pomoci)

Základní legislativním pramenem zdravotnického práva je zákon č. 20 / 1966 Sb., který ovšem nezná výraz LPSS. Ve druhém odstavci §17 tohoto zákona je uváděna PNP jako přednemocniční neodkladná péče, kterou dalším paragrafem svěřuje záchranné službě, z čehož vyplývá, že zřizovatelem lékařské pohotovosti je kraj. Novelizace a nové zákony postupně nařizovaly, kdo, jak často, kde, s jakým vzděláním, v jak vybaveném prostředí smí sloužit. Tyto zákony, v případě podrobnějšího prostudování, nám shrnou některé fakta o pohotovostech. Pohotovost je tudíž neodkladnou přednemocniční péčí nižšího stupně nežli záchranná služba. Zodpovědnost za chod mají výkonné orgány, zastupitelstvo a hejtman kraje.

Problémy LSPP

Do jisté míry je neoddiskutovatelné, že zdravotní legislativa není v ideálním stavu a že vůči svým občanům má v tomto ohledu stát jistý dluh. Potřeba neodkladné péče by měla být prioritou, čímž z mého pohledu je snad jen před volbami krajskými a parlamentními. Lékařská služba první pomoci by při správné koordinaci mohla být vykonávána posádkami rychlé záchranné služby, které mají nízký počet výjezdů, čímž by se kompenzovala jistá prodlení v některých případech. Systémy jakékoli pomoci jsou vždy nejsilnější, když se dokážou navzájem integrovat a jeden druhého nahrazovat. Nejen, že by došlo k ušetření nákladů na provoz lékařských pohotovostí pro dospělé, ale také by se tím ušetřil čas některým lékařům, kteří jsou službami na pohotovostech přetěžováni a zároveň neadekvátně ohodnocováni.

Dostupnost

Velice diskutované téma nad dostupností těchto zařízení asi jen tak neskončí. Jejich počet se pravidelně redukuje a s rostoucí mobilitou obyvatelstva se redukovat pravděpodobně i nadále bude. Pravidlem by mělo zůstat, že pokud vozidlem ujedete šedesát kilometrů za hodinu, měli byste se dostat do lékařského zařízení provozující první pomoc. Tímto jsme ve své podstatě klasifikovaly oblasti velikosti bývalých okresů. Po prozkoumání statistik lze zobecněně říci, že jedna pohotovost na osmdesát až sto tisíc obyvatel by měla být dostačující. Pokud tyto všechny poznatky ve vzájemné komplementaritě zanalyzujeme, můžeme dojít k názoru, že v případě větší snahy o integraci lze zefektivnit poskytování těchto služeb s příznivějším tj. s nižšími náklady na provoz.

S jakou chorobou koho navštívit?

Naše zdravotnictví má mnoho kategorií, které se specializují na různé problémy a jejich nápravu. Pro většinu z nich i existují specializovaná pracoviště, na kterých by měli sloužit odborník. Dozajista má každý z nás nějakou tu špatnou zkušenost s návštěvou lékaře, neodborným přístupem, náladovostí či neochotou. Nesmíme však zapomenout, že je to jen jedna návštěva z mnoha a ostatní probíhají bez problému a tak, jak by měly. Někteří z nás mají štěstí a bydlí nedaleko lékařského zařízení, které provozuje pohotovost, jiní toto štěstí nemají. Pravdou je, a z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že pokud potřebujete akutní lékařské ošetření, dočkáte se ho v každé nemocnici. je pravdou, že někdy budete čekat déle - pokud probíhá operace, třeba i několik hodin. Ale s opravdu akutním poraněním nebo silným projevem problémů si vždy dočkáte pomoci, ač se někdy musíte svých práv domáhat trochu více. Mezi specializované a relativně dostupné pohotovosti patří: ORL pohotovost, stomatologická pohotovost, gynekologická pohotovost a některé další.

Kdo nás pravděpodobně vyšetří

Službu na lékařských pohotovostech pro dospělé vykonávají praktičtí lékaři, po nichž je požadováno, aby uměli analyticky uvažovat. jejich práce musí být velice precizní, umět naslouchat potřebám a problémům pacienta. Jejich vzdělání by mělo být celoživotní a díky opětovnému otevření školících programů pro praktické lékaře a sestry ( v roce 2006 - 2009 D. Rath na dobu tří let pozastavil). Ze socialistického způsobu vedení zdravotnictví se dochovalo mnoho přežitků, které někdy příliš zbytečně štěpí práci, kterou před Druhou Světovou Válkou vykonávali praktičtí lékaři. Dnes jen málo kdo ví, že jednoduché chirurgické zákroky či gynekologická vyšetření v cizině normálně vykonávají ti, kteří pak slouží na pohotovostech. Bohužel některé reformní myšlenky, které by byly schopni sjednotit některé, ne tolik náročné vyšetření a zákroky, zatím nemají příliš mnoho orné půdy.

Zneužívání pohotovostí

Stávající systém zpoplatnění pohotovostí jinou sazbou je do jisté míry pochopitelný. Reflexe na časté a dosti zbytečné zneužívání těchto služeb je nezbytná. Nese s sebou sice i postih pro ty, kteří ji vyhledají oprávněně, za to však vytváří prostor pro větší péči - díky snížení počtu pacientů. Z povídání od mých známých lékařů je někdy až šokující, s jakými problémy jsou někteří jedinci ochotni vyhledat pohotovostní lékařskou službu jen pro to, aby nemuseli čekat u lékaře déle. Toto jednání se minimálně zdá sobecké. Navštívit toto zařízení za účelem získání pracovní neschopnosti by mělo být znemožněno. Jistě se dají uvést do provozu brzdné mechanismy, které pomohou nejen pacientům, ale hlavně lékařům, kteří jsou takto zbytečně zatěžováni.

Kde si vyzvednout v noci léky

Lékárny jsou ve většině zemí světa velice dobrý bussines, jejich počet je často zbytečně vysoký. Zdálo by se tedy logické, že sehnat non stop lékárnu v městech metropolitního typu, je relativně snadné. Tuto situaci bych demonstroval na Praze jako metropoli s mezinárodním významem. V
každé městské části je alespoň jedna lékárna (57 městských částí z toho 15 velikých), pro bez mála půl druhého milionu obyvatel je však v noci k dispozici pouze osm lékáren. Problémem je patrný, ale pravděpodobně nebude příliš rychle řešen, neboť pohotovostní lékárny mají na starost městské části, které jejich provoz hradí. Jistě existují řešení, která by vytvořila spolupráci se soukromým sektorem, ale zatím se zdá, že non stop lékárny se do módy příliš nedostanou. Přeci jen je zřejmé, že bilance nočního prodeje léků asi nebude v černých číslech.

Co je správné?

Úloha lékařských pohotovostí je zřejmá a nutnost jejich existence také. Musíme si říci, že pokud chceme poskytovat kvalitní, komplexní lékařskou péči, neměli bychom jen slepě hledět na čísla statistická, ač jsou velice důležitá, nesmí se stavět před lidské zdraví popř. život. Ohodnocení lékařů vykonávající službu na těchto pozicích by mělo korespondovat se snížením pohodlí. Pracovat jako lékař není jen práce - lékař nesmí dělat svoji práci pro peníze, neboť to není práce nýbrž poslání. Kvalitativní ukazatele v tuto chvíli nesmíme hodnotit dle četnosti, ale podle závažnosti. Tato otázka je asi stejně kontroverzní, jako ta, kterou Vám teď položím. V naší republice je několik míst, kde přechod s semaforem přetíná čtyřproudé rychlostní silnice sloužící jako důležité dopravní tepny daného regionu. Na tomto přechodu zemřelo již několik lidí. Mají nižší hodnotu nežli lávka přes tuto silnici za deset milionů?

"Uvědomme si fakt, že pokud je případ opravdu akutní, mohl by vyžadovat přivolání RZS (rychlé záchranné služby)," zní z řad praktických lékařů. Ovšem v tomto ohledu možná trochu z laického pohledu namítnu: "není snad důležité, aby RZS byla schopna dojet k vážné autonehodě takřka hned, k opravdu akutním případům do pár minut ?"

Hledat odpovědi na tyto otázky je irelevantní. Nikdy, nikdo nesmí nadřazovat peníze a pohodlí nad lidský život, neboť ten je tím nejcennějším, co na naší planetě existuje. A tento argument je nepomíjivý.