Logopedická ambulance

MUDr. Ingrid Kocourková

Autor: MUDr. Ingrid Kocourková

Informace o ordinaci MUDr. Ingrid Kocourkové: Léčebná a preventivní péče o děti a dorost od narození do 19 let věku. Individuální přístup s možností…

Více o autorovi

Řečová výchova má svoji nezastupitelnou úlohu v rozvoji komunikativních schopností každého dítěte a je také jedním z důležitých znaků psychické a fyzické zralosti dítěte při jeho nástupu do základní školy. U dětí předškolního věku se objevují různé větší či menší poruchy komunikace. Duševní vývoj dítěte lze podporovat péčí o správný vývoj řeči, protože řeč je úzce spjata s myšlením, neboť bez řeči není myšlení a myšlení se projevuje v řečí. Pokud dítě trpí poruchou mluvení, je omezeno ve vztazích se svým okolím a trpí jak ve škole, tak mimo ní. Dítě potřebuje dobře mluvit, aby řeč mu byla k užitku a pomáhala mu zprostředkovávat kontakt s jeho okolím a ne naopak. Vývoj řeči není samostatně se rozvíjející činnost, ale je ovlivňována vývojem motoriky, vnímáním a myšlením.Kolem třetího roku věku dítěte se v jeho řeči objevují potíže, které patří k vývoji, dítě totiž ještě nedovede správně artikulovat všechny hlásky. Pokud je sluchově a intelektově v pořádku nic se neděje, když používá při komunikaci různé zkomoleniny. Ve věku, kdy je dětem 4 – 5 let, se již dají odlišit nápadnosti v jejich komunikaci. Výslovnost je v tomto období ještě tvárná a dá se dobře upravit preventivními metodami. Je důležité si všímat, jak děti komunikují, některé jsou v mluvení pomalejší nebo u nich řeč stagnuje, jiné zase upovídanější a bystřejší. Některým dětem v tomto věku špatně rozumí i jejich rodiče, v tomto případě je důležité zbytečně neodkládat zahájení terapie.Prvotní vyšetření dítěte provádí logoped, nazývá se depistáž a trvá cca 5-10 minut. Toto vyšetření je pro rodiče velkým přínosem, neboť získají informace, jak k dětem přistupovat a jak se na řečové potíže zaměřit. Na základě vyšetření, děti s komplikovanějšími řečovými vadami, budou navštěvovat logopedickou poradnu. Důležité je, aby na dítě nebyl vyvíjen nepřiměřený nátlak, který by vývoj řeči mohl ještě více zkomplikovat. Základem pro hodnocení artikulace je věk dítěte, v dnešní době přibývá stále více dětí s narušeným vývojem řeči, proto je nezbytné začít s úpravou hlásek co nejdříve, protože čím později se začne, tím delší je pak léčba. Pokud se dítěti včas nedostane odborné pomoci, zbytečně dojde k  nesprávnému zafixování hlásek, které se v pozdějším věku velmi nesnadno odstraňuje.Jednou z poruch řeči je huhňavost, jde o poruchu zvuku řeči, kdy je zpravidla příčinou nosní mandle. Jednou z nejtěžších a nejnápadnějších poruch je koktavost, která se projevuje přerušováním řeči křečovitými stahy svalů, které se podílejí na mluvě. Další poruchou je například breptavost, pro níž je charakteristické tempo řeči, která je překotná a často i nesrozumitelná.Při terapii je důležitá informovanost a spolupráce rodičů s logopedem. Rodiče dostávají informace jak doma s dětmi mluvu procvičovat, na co se zaměřit, aby jejich výslovnost se zlepšila a zdokonalila, což je velmi důležité zejména u dětí před jejich nástupem na základní školu