Péče o ženu v rizikovém těhotenství a patologické těhotenství

GYN ALW s.r.o.

Autor: GYN ALW s.r.o.

Gynekologie Orlová gynekologie-bystronova.cz   Gynekologicko - porodnická ordinace GYN ALW s.r.o.  MUDr. Tamara Bystroňová poskytuje gynekologicko -…

Více o autorovi

Péče o ženu v rizikovém těhotenství

Stává se, že těhotenství neprobíhá fyziologicky normálně, ale nese s sebou rizikové faktory, které mohou ohrozit jednak průběh těhotenství, ale také zdraví dítěte. Toto období se pak nazývá rizikovým těhotenstvím. U ženy s rizikovým těhotenstvím se nejedná o onemocnění, ale o stav, který charakterizuje rizikové faktory, které by mohly být příčinou potratu, předčasného porodu nebo porodu plodu s vrozenou vývojovou vadou. V tomto období je tedy plod i matka ve zvýšeném ohrožení. I rizikové těhotenství může probíhat normálně a výsledky prováděných vyšetření v normě. Jestliže je gynekologem stanoveno rizikové těhotenství, například z důvodu předčasného porodu v předchozí graviditě, je žena pravidelně sledována a možná rizika jsou vyhodnocována. Pokud by tato preventivní opatření nebyla prováděna, hrozí nebezpečí vzniku těhotenských komplikací. U jedné ženy se může současně vyskytovat i několik rizikových faktorů, čímž se pak závažnost rizikového těhotenství ještě zvyšuje. Většinou se vyskytuje kombinace rizikových faktorů jako je například věk ženy, riziko předčasného porodu apod. Přítomnost rizikových faktorů se zjišťuje již při první kontrole, kdy součástí vyšetření je všeobecný prenatální screening, dále pak v rámci dalších těhotenských prohlídek. Podle druhu rizika se pak určuje termín návštěv, navrhují se pomocná vyšetření, ale může se rozhodnout i o případné hospitalizaci.

Patologické těhotenství

Patologické těhotenství je na rozdíl od rizikového intenzivněji sledováno, protože přítomný chorobný stav u ženy nebo plodu přímo ohrožuje jejich zdraví nebo život. Příslušná péče pak odpovídá danému stavu a probíhá diferencovaně podle potřeby. Některé zjištěné nepravidelnosti jako je vícečetné těhotenství, nepravidelné uložení plodu, vcestné lůžko apod., vyžadují hospitalizaci před porodem, obvykle několikatýdenní. Pro ošetřování a porody žen se závažnou těhotenskou patologií, pro ženy s vysokým těhotenským rizikem jsou určena perinatologická centra na porodnických klinikách, které jsou k tomuto účelu dobře vybaveny jak přístrojově, tak personálně.