Poliomyelitis anterior acuta, dětská obrna

MUDr. Jaromír Tručka

Autor: MUDr. Jaromír Tručka

Nadstandartní dětská ordinace s bezplatnou pohotovostní službou. Nevybíráme vůbec žádné poplatky. Školákům nabízíme velký výběr omluvenek.   Pro…

Více o autorovi

Poliomyelitis anterior acutadětská obrna nebo též Heineova-Medinova nemoc (angl. cerebral palsy) představuje epidemickou letní virózu. Způsobuje ji ssRNA neobalený Poliovirus z rodu enterovirů (čeleď Picornaviridae). Poliovirus má 3 antigenní typy bez zkřížené imunity.

 

Charakteristika

 • přenos: stolicí nemocného
 • průběh: je často němý a je omezen na gastrointestinální trakt – touto cestou může být kontaminována voda i potrava
 • selektivně postihuje přední rohy míšní a motorická jádra kmene
 • stejný klinický obraz: echoviryviry Coxsackie

Epidemiologie

 • v ČR je od roku 1957 výskyt nulový, jsme první zemí světa, kde se to podařilo
 • Poliovirus má 3 antigenní typy – I, II, III
 • člověk je jediný přirozený hostitel viru
 • jen u malého procenta dojde k virémii a průniku do CNS

Eradikace

 • V červnu 2005 byl vyhlášen Evropský region za poliomyelitidy prostý.
 • Endemické: Afgánistán, Indie, Niger, Nigérie, Pákistán.
 • Neendemické: Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, ČAD, Egypt, Etiopie, Eritrea, Guinea, Indonézie, Jemen, Kamerun, Mali, Pobřeží slonoviny, SAR, Somálsko, Súdán.
 • Stále hrozí riziko importu poliomyelitidy.

Program eradikace polio WHO

 • virologické vyšetřování pacientů s chabými parézami,
 • vyšetřování kontaktů,
 • povinné hlášení,
 • odborná analýza izolátů.

Patologie

 • infiltrace lymfocyty a granulocyty v okolí kmenových motorických jader a buněk předních rohů míšních
 • proliferace mikroglie

Klinické příznaky

 • inkubace: za 5–14 dní se objeví chřipkové příznaky – únava, teplota, pocení, cefalea, trávicí obtíže
 • následuje uzdravení
 • jen zlomek progreduje do meningitidy → vzniká cefalea, bolesti zad, končetin, meningeální příznaky, svalová ztuhlost = stadium preparalytické(nebo také meningeální)
 • jen ve 2 % je dále progrese v nervovém systému = stadium paralytické
 • průběh je nejčastěji asymptomatický
 • všechna stadia zanechávají imunitu k viru
 • šíření viru napomáhá jeho vylučování stolicí (3 měsíce po odeznění infekce)

 

 • Spinální forma :
  • postihuje přední (někdy i postranní) rohy míšní
  • dochází ke svalovým fascikulacím a bolesti
  • do 24 hodin se vyvíjejí parézy a vegetativní projevy
  • může postihnout i dýchací svaly
 • Kmenová forma:
  • vede k parézám svalů faryngu, laryngu, jazyka a mimiky s možným šířením na dýchací svaly a na srdce
 • zlepšení již po týdnu od rozvoje nervových příznaků a pokračuje do 1 roku
 • zanechává vážné trvalé následky
  • reziduální periferní parézy postihující různé svalové skupiny končetin i trupu, svalové kontraktury


Jiné dělení:

 • Spastická forma

  • hemiparetická forma – postiženy obě končetiny na jedné straně (flexe horních končetin, extenze dolních končetin), horní končetina většinou výrazněji, na CT a MRI porencefalie, epilepsie
  • paraparetická forma – spastická paraparéza dolních končetin, bez poruch čití, IQ většinou normální, typická chůze („nůžkovitá chůze“), příčinou periventrikulární hypoxie
  • kvadruparetická forma – nejtěžší forma postižení všech končetin

Na nohou se dále vytvářejí různé deformity (pes equinus, equinovarus, calcaneovalgus).

 

 • Atetoidní a dyskinetická forma
  • svíjivá, neovladatelná chůze a pohyb
  • trhavé pohyby a porucha řeči, epileptické záchvaty
  • způsobena nejčastěji postižením BG při hyperbilirubinemii
  • Ataktická forma
   • oslabení, třes a špatná koordinace svalstva
   • chůze o široké bazi a obtíže při přesných pohybech

Diagnóza

 • klinický obrazvyšetření likvoru (cytoproteinová asociace)
 • izolace viru ze stolice, vzestup specifických protilátek v likvoru a séru diagnostiku dále potvrdí

Diferenciální diagnostika

 • jiná akutní meningitida
 • polyradikuloneuritida
 • transverzální myelitida

Léčba a prevence

 • mortalita dosahovala v epidemii až 25 %, poslední u nás v r. 1960
 • zásadní změnu přineslo zavedení aktivní imunizace v roce 1957, kdy se začalo očkovat inaktivovanou vakcínou (Salkovou)
 • od roku 1960 se začalo očkovat perorální živou vakcínou (Sabinovou)
 • od roku 2007 se v ČR na základě doporučení WHO očkuje opět inaktivovanou očkovací látkou, která se podává jakou součást hexavakcíny či jako monovakcína v celkem pěti dávkách
 • důvodem pro přechod k inaktivované vakcíně je fakt, že při jejím použití nedochází k vylučování viru stolicí ani k mutacím viru a tudíž nehrozí žádné riziko vzniku postvakcinační poliomyelitidy
 • akutní fázi nemoci nejdůležitější fyzický klidpitný režim
 • kontinuální dlouhodobý proces
 • mezioborová lékařská spolupráce, spolupráce rodičů

 

 • Konzervativní terapie
  • nejdůležitější v 1. roce života
  • Vojtovo reflexní cvičení (vytváří a fixuje chybějící pohybové stereotypy, viz zde), metoda manželů Bobathových (názory různých odborníků na tyto metody, resp. jejich prospěšnost, odlišné)
  • léčba medikamentózní – antiepileptika, nootropika, myorelaxancia
  • Operační therapie

Užívána převážně u spastické formy. Mezi cíle operací u DMO obecně patří:

 1. obnovit svalovou rovnováhu
 2. odstranit kontraktury
 3. zabránit vzniku deformit (kloubních a kostních)
 4. řešit vzniklé deformity
 5. odstranit případné bolesti
 • Kyčelní kloub
 • Kolenní kloub
 • Noha a hlezno – vyskytují se následující deformity:
 • postižen u 30 % pacientů se spastickou formou
 • dochází k subluxaci až luxaci kyčelního kloubu (končetina je držena v addukci, flexi a vnitřní rotaci)
 • změna kolodiafyzálního úhlu a zastřešení hlavice
 • 1. známky dislokace kloubu nejčastěji okolo 7. roku věku, nedojde-li k operaci → kolem 9. až 12. roku úplná vysoká luxace
 • pro obnovu svalové rovnováhy: tenotomie adduktorů
 • u těžkých forem s již přítomnou luxací: korekční osteotomie proximálního femuru / Salterova osteotomie na pánvi
 • flekční kontraktura se sníženým rozsahem pohybu
 • operační léčení: prolongace flexorových šlach či jejich transpozice
 • pes equinus;
 • pes equinovalgus;
 • pes equinovarus;
 • pes planovalgus.

Pro operační léčbu jsou nejčastěji indikovány stranové úchylky kombinované s nestabilitou v hlezenním kloubu při zatížení nohy a výrazná equinozita nohy.

 • Horní končetina
 • nutné dbát více na funkci
 • při hemiparetické formě flexe v lokti, pronace ruky, flexe zápěstí a prstů
 • chirurgické řešení jen ke zlepšení úchopové funkce ruky

Prognóza

 • dobrá u všech forem, kromě paralytické
 • přednost dáváme zařazení dítěte do normálního kolektivu, další možností je Jedličkův ústav v Praze
 • letalita paralytické formy je 5–15 %, ale už nedojde k úzdravě
 • nezvyklá únava, bolesti kloubů a svalů, další oslabování svalů, dáno patrně přetěžováním fungujících svalových skupin
 • postpoliomyelitický syndrom
  • obvykle za 20 let klidu po ustálení klinického rezidua po paralytické formě poliomyelitidy
  • příčina: přetížení a dysfunkce zbylých motoneuronů předních rohů míšních
  • příznaky: zvýšená únava, svalová slabost, fascikulace, bolest postižených svalů a kloubů
  • více informacívám o této nemoci sdělí Mudr. Jaromír Tručka