Pracovně lékařská preventivní péče

MUDr. Marie Stivarová

Autor: MUDr. Marie Stivarová

Ordinace praktické lékařky pro dospělé, Frýdek - Místek Závodní lékař   MUDr. Marie Stivarová zajišťuje diagnostickou, léčebnou a preventivní péči …

Více o autorovi

Zákon o zdravotních službách nově upravuje poskytování pracovně lékařské péče, dříve pojmenované jako závodní preventivní péče. Pracovně lékařská péče je tedy nedílnou součástí poskytování zdravotní péče praktickým lékařem. Jedná se o péči, která je zaměřena na pracovní činnost, pracovní prostředí, pracovní podmínky včetně rizik, která mohou ovlivňovat zdravotní stav zaměstnanců. Cílem preventivních prohlídek je dohled nad zdravím zaměstnanců. Každý zaměstnavatel je povinen odesílat ve stanovených termínech své zaměstnance k pravidelným lékařským prohlídkám a každý zaměstnanec je pak povinen se podle pokynu svého zaměstnavatele na preventivní prohlídku dostavit. Za tímto účelem zaměstnavatelé uzavírají s praktickým lékařem smlouvu.

Podle pracovního zařazení a věku jsou zaměstnanci odesíláni na:Vstupní prohlídku v případě převedení na jinou práci, kdy se posuzuje jejich zdravotní způsobilost k výkonu povolání. Vstupní prohlídku musí absolvovat i nový zaměstnance před nástupem do pracovního poměru.Při periodické prohlídce se v daných termínech posuzuje vývoj zdravotního stavu. Časový rozvrh stanovuje příslušný právní předpis.Mimořádná prohlídka se provádí v případě, je-li nutné zkrátit termín další periodické prohlídky s ohledem na změněný zdravotní stav zaměstnance.Řadová prohlídka se týká zaměstnanců, u kterých nejsou z důvodu jejich pracovního zařazení, předepsány periodické prohlídky. Jde například o administrativní pracovníky apod. Tyto prohlídky jsou prováděny jednou za pět let.Výstupní prohlídku absolvuje jak zaměstnanec, kterému končí pracovní poměr, tak pracovník, který je převáděn na jinou práci.U praktického lékaře, který zajišťuje pracovně lékařskou péči se předpokládá dobrá znalost daného pracovního prostředí, pracovních podmínek a s tím související rizika možných pracovních úrazů nebo možných nemocí z povolání. Jedině tak může při vstupní prohlídce objektivně posoudit, zda nový zaměstnanec bude schopen vykonávat navrhovanou práci či nikoliv. Aby preventivní prohlídky mohly probíhat co nejefektivněji, je nezbytností oboustranná spolupráce praktického lékaře a zaměstnavatele.