Převod ordinace na s.r.o. - výhody převodu

Převod ordinace na s.r.o.

Autor: Převod ordinace na s.r.o.

Poskytujeme kompletní cenově dostupný, odborný a kvalitní převod ordinace na s.r.o.! Právní výhody Žalovaná je společnost, která pak odpovídá za…

Více o autorovi

Stále více lékařů zvažuje, zda svoji lékařskou praxi provozovanou ve své ordinaci změnit tak, aby měla formu právnické nebo fyzické osoby. Pokud dojde k převodu na s.r.o., nezbytným procesem je schůzka s odborníkem, který bude seznámen s problematikou chodu ordinace a následně budou vyhodnoceny výhody, ale také úskalí, které ordinace má. Jen podrobnou analýzou lze připravit efektivní způsob chodu takového zdravotnického zařízení. Stejně tak jako každá firma, tak i ordinace musí mít svůj efektivní způsob podnikání. Převod ordinace na s.r.o. je časově náročný a probíhá v řádu několika měsíců. Převod lze rozdělit do dvou etap. V první etapě musí být provedeno založení společnosti s ručením omezeným, to znamená, že dojde k uzavření zakladatelské listiny nebo společenské smlouvy, která má formu notářského zápisu. Následuje výpis z katastru nemovitostí, získání živnostenského oprávnění a výpisu z rejstříku trestů. Nezbytné je i založení bankovního účtu. Poté se provede zápis společnosti do obchodního rejstříku a společnost se zaregistruje u příslušného finančního úřadu. Ve druhé etapě je třeba provést prozatimní předjednání se zdravotními pojišťovnami, aktualizovat provozní řád a nechat jej schválit Krajskou hygienickou stanicí, což vyžaduje vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienických požadavcích na provoz zdravotnického zařízení. Dále budoucí společnost musí zpracovat dokumentaci k získání oprávnění k provozování zdravotnického zařízení, což je nutno provést na příslušném Krajském úřadě. Po vyřízení těchto náležitostí si společnost vyžádá nové smlouvy u zdravotních pojišťoven. Patřičné je rovněž uzavřít vhodnou formu pojištění odpovědnosti a majetku.

Při provádění výše uvedených administrativních záležitostí je třeba počítat s povinnými poplatky a to u notáře, Živnostenském úřadu, Krajském úřadu na Katastru nemovitostí apod.

Jako nevýhodu provozování ordinace jako s.r.o. lze charakterizovat nutnost vedení účetnictví. Lékař, který je fyzickou osovou, vede pouze daňovou evidenci. Většina lékařů ale využívá externích odborných služeb účetních, tak pro tyto lékaře to nebude představovat nijak závažnou změnu. Přesto je ale s touto činností spojena větší administrativní zátěž právnické osoby, neboť při vedení účetnictví není možné například s majetkem libovolně nakládat v rámci svých osobních potřeb apod. Mnoho úkonů je nutno také provádět za přítomnosti notáře, zvláště tehdy, má-li zdravotnické zařízení pouze jednoho jednatele. Výsledky hospodaření musí být publikovány ve sbírce listin obchodního rejstříku atd. S tím jsou samozřejmě spojeny i vyšší náklady na zajištění administrativních činností.

Jednou z hlavních výhod, které s.r.o. přináší, je jistota v pokračování již zavedené ordinace pokud se bude řešit otázka dědictví. Při dědickém řízení právní forma s.r.o. a registrace nezaniká a dědic s ordinací může nakládat a provozovat ji jako dosud a to například prostřednictvím odborného lékaře, který se tímto stává zaměstnancem. Dědic má ale možnost ordinaci i prodat. V zájmu dědice je, aby během dědického řízení nedocházelo k odlivu pacientů, neuzavírala se ordinace, neboť při takovémto postupu by došlo ke znehodnocení nominální tržní ceny. Proto zákon připouští možnost zapsat do s.r.o. dědice rovnou, v tom případě se stává druhým jednatelem, stoprocentním společníkem a jednatelem by ale měl vždy být lékař. Pokud lékař je fyzickou osobou, jeho úmrtím registrace zaniká a ordinaci tak nelze dál provozovat. Předmětem dědictví se stává pouze hmotný majetek ordinace.  Při přechodu ordinace na formu s.r.o. má dále lékař možnost samostatně a volně nakládat s vlastní praxí a také rozhodovat o její budoucnosti, tak že zdravotnické zařízení může neustále zhodnocovat, podle svého uvážení a potřeb zaměstnávat další lékaře apod. Naproti tomu může provést prodej osobě, kterou si sám vybere jako svého pokračovatele, aniž by mu do jeho plánů zasahovaly jiné instituce.

Z toho vyplývá, že ordinace vedená jako s.r.o. poskytuje větší prostor pro snazší provozování, jednodušší je i prodej či převod ordinace, ale také ochrana majetku lékaře. Tento způsob provozování ordinaci přináší i možnost lepší daňové optimalizace, dále nižší odvody na sociální a zdravotní pojištění apod. Proto trendem dnešní doby je velmi častý přechod soukromých lékařů na právní formu podnikání s.r.o., protože tato forma, jak již bylo uvedeno, přináší lékařům mnoho výhod.

 

Kontakt

Fivoka s.r.o.

Ing. Martin Provazník

+420 602 483 654

info@fivoka.cz

www.prevod-na-sro.cz