Převod ordinace na s.r.o. - daňové výhody převodu

Převod ordinace na s.r.o.

Autor: Převod ordinace na s.r.o.

Poskytujeme kompletní cenově dostupný, odborný a kvalitní převod ordinace na s.r.o.! Právní výhody Žalovaná je společnost, která pak odpovídá za…

Více o autorovi

Při převodu ordinace na společnost s ručením omezeným je povinností odvádět daně a platit zákonná pojištění. Lze konstatovat, že společnost sice hradí vyšší sazbu daně z příjmu, ale na rozdíl od fyzické osoby, zisk nepodléhá odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Lékař v postavení společníka zdravotnického zařízení, může zisk čerpat pro svoji potřebu a to ve formě mzdy. K čerpání ještě existuje jeden nástroj a to je rozdělení zisku společnosti po zdanění. A to je zatíženo daní hned dvakrát, protože zisk daní jednak společnost a jednak společník. Příjmy z podílu na zisku ale nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Pozitiva a negativa v oblasti zdanění nelze přímo určit, neboť tento aspekt se mění v závislosti na výši zisku před zdaněním. Obecně ale platí, že čím je tento zisk vyšší, tím je forma právnické osoby výhodnější. Pozitivem je i možnost samotného volného nakládání lékaře s vlastní praxí, kterou může prodat jiné další osobě, kterou si sám vybere. Smlouvy se zdravotními pojišťovnami jsou uzavírány s právnickou osobou, tedy se společností s ručením omezeným a ne s fyzickou osobou lékaře. Stejně tak ostatní registrace jsou vedeny rovněž na právnickou osobu a ne na jméno lékaře.

Lékař, který poskytuje zdravotní služby přes právnickou osobu, tedy přes společnost s ručením omezeným, vede účetnictví. Jedná se o specializovanou problematiku, která mimo jiné obsahuje účtování zdravotnických výkonů zdravotním pojišťovnám. Po skončení roku je vždy nutné provést sestavení roční účetní závěrky a daňové přiznání, kde jsou ve správné výši zaúčtovány výnosy. Provozování ordinace jako s.r.o. je zejména výhodné z daňového hlediska. Daňová optimalizace, čili daňové plánování je nejdůležitější činností každé společnosti, tedy také společností, které mají zdravotnické zaměření, neboť představuje možnosti efektivního využití daňových úlev. Pomocí vhodně nastaveného způsobu, lze pak ušetřit nemálo finančních prostředků. Všichni poplatníci, kteří odvádí daně do státního rozpočtu, se tedy snaží v rámci platné legislativy tuto finanční zátěž co nejvíce minimalizovat. Vedení účetnictví se nijak zvlášť neodlišuje od jiných podnikatelských organizací. Je ale důležité dbát na to, jaké transakce budou prováděny, co je podkladem smlouvy a neopomíjet doklady, na základě, kterých se účtují výnosy, jak jsou vykazovány platby za již provedené výkony a dbát na to, zda se nejedná o vykazování pouhé zálohy.

Převod ordinace na společnost s ručením omezeným pomáhá lépe přizpůsobit chod a další rozvoj lékařské praxe a rovněž snadněji realizovat případný prodej. Je možné jej provést téměř kdykoliv, nejvhodnější doba je ale k 1. lednu kalendářního roku, neboť právě v této době je proces převodu nejméně náročný jak po časové, tak i po administrativní stránce, protože právě v této době probíhají pravidelné procesy jako je sestavení účetní závěrky, inventarizace, daňová přiznání apod., které je nutné provádět i v případě převodu ordinace na společnost s ručením omezeným. Další krok při změně formy na s.r.o se již přímo lékaře netýká, ale spíše té osoby, která vede účetnictví. Stávající zaměstnanci se převedou pod hlavičku nově vzniklé společnosti. Účetní zařídí i nahlášení podstatných změn při kontaktu s pojišťovnami. Převody lze ale realizovat v průběhu celého roku, vždy se ale jedná o proces individuální a také jinak časově náročný.

Pokud se jedná o zdravotnické zařízení s ručením omezeným, lze obchodní podíl prodat a to v případě, že doba mezi nabytím a prodejem přesáhne dobu pěti roků. V tomto případě je příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. V průběhu prodeje není nutné, aby se lékař zabýval složitými administrativními záležitostmi a může se plně věnovat své praxi, protože v případě prodeje obchodního podílu s.r.o., jsou smlouvy se zdravotními pojišťovnami ve vlastnictví právnické osoby, jejímž společníkem je lékař. V případě prodeje se všechny zásadní změny provádějí u notáře a na obchodním rejstříku. Nakonec se provede nutná ohlašovací povinnost jako při samotném převodu ordinace na s.r.o. a tu provádí kupující.

Na jednu věc při o převodu ordinace na s.r.o., nelze zapomenout a to je výběrové řízení, které zdravotní pojišťovny při převodu ordinace na s.r.o. vyžadují. Jedná se spíše o formální záležitost, neboť jak je z praxe známo, zdravotní pojišťovny s převodem lékařů na právnické osoby problém nemají.

 

Kontakt

Fivoka s.r.o.

Ing. Martin Provazník

+420 602 483 654

info@fivoka.cz

www.prevod-na-sro.cz