Převod ordinace na s.r.o. - výhoda v právní ochraně ordinace

Převod ordinace na s.r.o.

Autor: Převod ordinace na s.r.o.

Poskytujeme kompletní cenově dostupný, odborný a kvalitní převod ordinace na s.r.o.! Právní výhody Žalovaná je společnost, která pak odpovídá za…

Více o autorovi

Mezi hlavní přednosti přechodu ordinace na společnost s ručením omezeným patří z právního hlediska i odpovědnost za škody. Na rozdíl od lékaře, který provozuje lékařskou činnost jako OSVČ a tudíž ručí za škody a závazky veškerým svým majetkem, tedy i soukromým, společnost s ručením omezeným má soukromý majetek jasně oddělen od podnikatelské činnosti. Ve společnosti lékař vlastní obchodní podíl dané společnosti a ten může být kdykoliv a bez souhlasu zdravotních pojišťoven prodán, darován nebo převeden a to buď celý, nebo jen jeho část. Obchodní podíl je i součástí případného dědického řízení a to bez jakéhokoliv zásahu třetí strany.

Společnost s ručením omezeným poskytuje vlastníkům jednak svobodu rozhodování v otázkách spojených s vlastnictvím společnosti, ale také větší autonomii, než je tomu u lékařů, kteří svoji praxi vykonávají jako fyzické osoby. Při založení společnosti se lékař stává zaměstnancem své společnosti a má právo využívat všech zaměstnaneckých výhod, to znamená možnost čerpání nemocenské, ošetřování člena rodiny, využívání stravenek, cestovních náhrad atd. Pochopitelně jsou tyto možnosti využívány jak u samotných lékařů, tak i u rodinných příslušníků pokud jsou zaměstnanci společnosti. Odvody za platby sociálního a zdravotního pojištění, mzda i daň ze mzdy lékaře se ve společnosti s ručením omezeným účtují do výdajů.

V roce 2014 došlo k některým změnám, které se týkají společností s ručením omezeným. Patří mezi ně také rozšíření odpovědnosti jednatelů. Za určitých okolností se může  stát, že jednatel ručí za finanční závazky dané s.r.o. Pro provozování ordinací odborných, praktických a zubních lékařů formou právnické osoby existuje několik důvodů. Jedním z nejčastějších je převoditelnost praxe na jiného lékaře, na to je vázána i daňová výhodnost. Výhodou také je, že pod hlavičkou jedné společnosti s ručením omezeným může pracovat více lékařů, kteří mohou být společníky jedné firmy a nebo vykonávat svoji lékařskou činnost na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr. Pokud chce s.r.o vykonávat lékařské služby, potřebuje povolení k takovéto činnosti. Jestliže se na takovémto pracovišti nalézá rentgen, je potřeba získat souhlas i od Úřadu pro jadernou bezpečnost.

Základním předpokladem pro vznik s.r.o je zejména odborná způsobilost, povinné vybavení ordinace, které musí být v souladu s platnou vyhláškou, která upravuje požadavky na technické vybavení specializovaných zdravotnických pracovišť. Nedílnou součástí registrace společnosti je aktualizace smluv se zdravotními pojišťovnami a dodavateli, neboť pokud dojde ke změně právní formy ordinace, stávající smlouvy pozbývají platnosti. Většinou ale stačí vypracovat dodatek ke smlouvě, v některých případech je ale třeba uzavřít smlouvu novou. Zejména se jedná o nájemní smlouvu na ordinaci, smlouvu na praní prádla, na přepravu vzorků do laboratoře apod. Co se týče smluv se zdravotními pojišťovnami, musí být při převodu ordinace nutně uzavřeny nové smlouvy pod hlavičkou s.r.o. V tomto případě ale situace nebývá složitá, protože pojišťovny již mají veškeré údaje z předchozích smluv a pokud nedošlo k dalším změnám, stačí dodat pouze registraci společnosti jako nestátního zdravotnického zařízení, doklad o pojištění odpovědnosti za škody a smlouvu o zřízení bankovního účtu. Teprve po doložení těchto dokladů zašlou zdravotní pojišťovny nové smlouvy. Praxe je taková, že od dohodnutého data bude ordinace pracovat jako právnická osoba, v daném měsíci jsou podepsány i smlouvy. Skluz ve schválení smluv ze stran pojišťoven je způsoben tím, že systém, který je nastaven, nemůže aktualizovat smlouvy dříve, než je provedena měsíční úhrada za poskytnutou péči. Proto se stává, že smlouvy se podepisují až koncem měsíce, ve kterém ordinace zahájila svoji lékařskou činnost jako společnost s ručením omezeným. Jelikož jsou pojišťovny předem informovány o změně, mají výsledek výběrového řízení, tak není třeba se obávat toho, že by nová smlouva nebyla vystavena.

Změna právní formy je pro každého lékaře vždy významným rozhodnutím, které může být doprovázeno výhodnými, ale i částečně nevýhodnými aspekty o tom není pochyb. Je třeba si ale ujasnit, zda společnost bude lékař zakládat sám, nebo si ji nechá založit, jak se říká ,,na míru“

 

Kontakt

Fivoka s.r.o.

Ing. Martin Provazník

+420 602 483 654

info@fivoka.cz

www.prevod-na-sro.cz