Převod ordinace na s.r.o. - ochrana majetku lékaře

Převod ordinace na s.r.o.

Autor: Převod ordinace na s.r.o.

Poskytujeme kompletní cenově dostupný, odborný a kvalitní převod ordinace na s.r.o.! Právní výhody Žalovaná je společnost, která pak odpovídá za…

Více o autorovi

Mnoho lékařů má možnost využít svoji lékařskou praxi ve formě právnická osoba. Převod ordinace na společnost s ručením omezeným skýtá mnoho výhod, mezi které nesporně patří ty, které se mohou projevit v problémových situacích. Každá s.r.o. se jistě snaží sama aktivně zabezpečit a ochránit svoji lékařskou praxi a v rámci svých možností použít všechny nástroje k ochraně nejen lékaře, ale i majetku. Pro lékaře je důležité i to, aby sám mohl rozhodovat o budoucnosti své praxe. Obecně se dá říci, že ordinace je majetek, jedná se tedy o investici, která lékaři umožňuje samostatné a volné nakládání s vlastní praxí spojené s rozhodováním o její budoucnosti.

Ordinace, která je vedená jako právnická osoba výrazně poskytuje větší prostor pro ochranu majetku lékaře. V případě žaloby totiž ručí za své podnikání do výše svého základního jmění společnosti a aktiv společnosti a soukromý majetek v tomto případě není ohrožen. Výhodou právnické osoby tedy je striktní oddělení majetku soukromého od majetku společnosti. Právní ochrana ordinace spočívá v uzavírání smluv s dodavateli a se zdravotními pojišťovnami.

Tím že stále častěji dochází k převodu lékařských praxí zpravidla na s.r.o., svědčí nepochybně novela o veřejném zdravotním pojištění. Kromě ostatních ustanovení lékaři využívají zákonného postupu při prodeji své lékařské praxe, kdy nejprve tuto praxi převedou do společnosti s ručením omezeným, kde lékař je jejím zakladatelem a také jediným jednatelem. Po uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami je tato společnost prodána zájemci, který dál provozuje lékařskou praxi. Protože zákon o veřejném zdravotním pojištění umožňuje právní nárok na automatické tzv. překlopení smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb z lékaře, která je fyzickou osobou na jím založenou s.r.o., odpadá zde nejistota, zda pojišťovny toto převedení smluv budou akceptovat nebo ne.

Lékař, který kupuje převod podílu v s.r.o. má výhodu v tom, že si sám nemusí zajišťovat oprávnění k poskytování zdravotních služeb, protože toto oprávnění i po prodeji podílu ve společnosti zůstává zachováno. Prodej na druhé straně kryje i prodávajícího lékaře, neboť ten nemusí mít obavy, že by v konečné fázi mohlo dojít ke zmaření smlouvy. Stejně tak zůstanou nedotčeny i další závazky a práva společnosti jako jsou například nájemní smlouvy, pojistné smlouvy, smlouvy s dodavateli léků a zdravotnického materiálu. Co se týče zdravotnické dokumentace pacientů, kupující lékař není ve vztahu k pacientovi nijak omezen, neboť poskytovatelem zdravotních služeb nadále zůstává společnost.

Pokud dochází k převodu lékařské praxe formou zřízení společnosti s ručením omezeným s jedním společníkem, který bude současně jednatelem, lékař je povinen nejdříve zajistit sepsání zakladatelské listiny společnosti a to formou notářského zápisu. Po zřízení je třeba začít s vyjednáváním se zdravotními společnostmi o uzavření budoucích smluv a úhradě hrazených služeb pro s.r.o. Tyto smlouvy v zásadě kopírují stávající smlouvy, které byly lékařem uzavřeny, kdy byl v pozici fyzické osoby. Zákon umožňuje uzavřít i stručnou smlouvu ve znění, že nová s.r.o vstupuje v plném rozsahu do práv a povinností, které vyplývají ze smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou a pojišťovnou. Při tomto postupu je ale důležité, aby v této fázi lékař zatím neukončoval stávající smlouvy, ale aby jejich ukončení bylo realizováno až po nabytí účinnosti nové smlouvy mezi společností s ručením omezeným a danou pojišťovnou. Na základě zakladatelské listiny je pak v bance zřízen účet. K návrhu pro zápis do obchodního rejstříku je třeba přiložit standardní dokumenty zejména čestné prohlášení jednatele o výkonu funkce, výpis z trestního rejstříku jednatele, výpis z katastru nemovitostí a souhlas vlastníka nemovitosti, kde společnost bude svoji lékařskou praxi vykonávat. Po splnění těchto náležitostí se provede zápis do obchodního rejstříku a všechny uvedené dokumenty se k žádosti přiloží. Podání návrhu je spojeno s povinností uhradit poplatek. Lékař by měl rovněž se ,,svou“ společností uzavřít smlouvu, na jejímž základě převede i vybavení ordinace, smlouvu o výkonu funkce jednatele a v neposlední řadě i pracovní smlouvu, na jejímž základě si bude vyplácet mzdu.

Při převodu ordinace na s.r.o. není radno podcenit právní aspekty a je žádoucí tento proces konzultovat s odborníky, aby se nestalo, že pouze z čiré nevědomosti lékař přišel o hodnotu své soukromé praxe. Pokud proces převodu proběhne hladce a bez komplikací je i naděje na zvýšení počtu nových spokojených pacientů.

 

Kontakt

Fivoka s.r.o.

Ing. Martin Provazník

+420 602 483 654

info@fivoka.cz

www.prevod-na-sro.cz