VOP - Všeobecné obchodní podmínky

VOP - Všeobecné obchodní podmínky platné od 20.7.2019

 

Vítejte ve společnosti MICROSITE CZ s.r.o.

Děkujeme vám za zájem o naše aplikace a služby („služby“). Služby poskytuje společnost MICROSITE CZ s.r.o., IČ: 24776653, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 22.12.2010, 

Fakturační adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3

tel.: 420 220 515 730, email. info@zdravotniregistr.cz

Dále jako Dodavatel a Provozovatel.

 

Společnost MICROSITE CZ s.r.o. vydává dle Občanského zákoníku a dle Zákona o obchodních korporacích §1 – §786 Zákon č. 90/2012 Sb., tyto Veřejné Obchodní Podmínky (dále jen „VOP“).

Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, dodávání, provozování, změně, ukončení a stornování služeb Dodavatele. Objednáním nebo užíváním našich placených služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvními podmínkami a stáváte se naším zákazníkem, dále jako Objednatel. Pečlivě si je prosím přečtěte.

Objednatel je fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s Dodavatelem smlouvu o spolupráci prostřednictvím objednávky služeb a v rámci těchto VOP. Objednání služby můžete provést různými způsoby. Písemně, telefonicky nebo prostřednictvím našich webových online formulářů. Zavazujeme se, že každé objednání služby budete mít u nás zdokumentováno. Tyto Veřejné Obchodní Podmínky (dále jen „VOP“) jsou trvale veřejně přístupné na portálech, stránkách a službách Dodavatele.

 

Používání služeb

Při objednání a používání služeb se musíte řídit veškerými zásadami a podmínkami, které jsou v rámci služeb k dispozici a to bez výhrad. Naše služby nesmíte zneužívat. Např. nesmíte do služeb zasahovat ani se do nich pokoušet získat přístup jiným způsobem než pomocí určeného rozhraní a podle dodaných pokynů. Služby je možné vyžívat jen v mezích platných právních předpisů. Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že vaše jednání není v souladu s našimi podmínkami či zásadami. Smlouva o spolupráci představuje právně platnou rámcovou platformu, pro objednání a využívání služeb Dodavatele, konkrétně specifikovanou ve znění těchto VOP. Každá služba Dodavatele se řídí konkrétními licenčními podmínkami dané služby, které jsou popsány v licenci konkrétní služby, kterou vám poskytujeme. Licence shrnuje a upravuje charakteristiku, podmínky a parametry každé služby.

Licence řádně specifikuje postup, termín vytvoření, rozsah a trvání služeb, které se zavazuje Dodavatel prodávající službu dodat Objednateli za úplatu stanovenou při objednání služby. Dodavatel veřejně zpřístupňuje části Licenčních podmínek konkrétních služeb. Objednatel souhlasí s tím, že některé specifické části Licenčních podmínek, pokud takové specifické části Licence služby vůbec obsahuje, může Dodavatel zpřístupnit až po navázání spolupráce, uzavření Smlouvy o spolupráci, nebo na výslovnou žádost zájemce o Objednání služeb. Odkazy na licenční podmínky všech objednaných služeb zašle Dodavatel na email Objednatele. Většina z našich služeb jsou dostupné pro mobilní zařízení.

V souvislosti s používáním služeb vám můžeme zasílat oznámení, administrativní zprávy a další informace. Zasílání některých informací můžete zrušit. Ve službách používáme i služby třetích stran. Berte prosím na vědomí, že neručíme za formu a způsob zobrazování těchto služeb, jako neručíme ani za obsah vámi, Objednatelem prezentovaný a nejsme povinni zkoumat, zda neporušuje práva třetích stran. Některé z našich služeb umožňují nahrávání, odesílání, ukládání a přijímání obsahu. Práva k duševnímu vlastnictví daného obsahu zůstávají ve vašem vlastnictví. Jinak řečeno, váš obsah je stále váš.

Objednání služeb

Služby si u nás můžete objednat pouze závazně dle těchto VOP a to těmito formami:

 • písemné objednávky zaslané na poštovní nebo emailovou adresu Dodavatele
 • vyplněním elektronického objednávkového formuláře na internetových stránkách Dodavatele
 • telefonickou objednávkou – distanční formou, prostřednictvím aktivní nebo pasivní telefonické podpory Dodavatele a klientské linky
 • ústní nebo písemnou objednávkou v kanceláři Dodavatele
 • podepsáním SMS Smlouvy pomocí objednávky SMS služby Dodavatele “UPORDER”
 • zaplacením bankovního poplatku na účet Dodavatele

 

Objednáním služeb závazně výslovně souhlasíte s těmito V0P a uzavíráte Smlouvu o spolupráci ve znění aktuálních VOP k datu objednání služby.

Objednatel prohlašuje, že rozumí těmto VOP i poskytovaným službám Dodavatele a na základě toho si objednává služby nebo dílo od Dodavatele k užívání a uzavírá s ním tuto Smlouvu o spolupráci.

Plnou odpovědnost za porozumění těmto VOP Dodavatele nese v případě objednání Objednatel nebo jím pověřená osoba.

Objednatel prohlašuje, že se s těmito VOP seznámil před objednáním si konkrétní služby nebo díla a že Dodavatel tyto VOP zpřístupnil.

Telefonická podpora Dodavatele navrhuje distančně v hlasovém záznamu Objednateli uzavřít Smlouvu o spolupráci. Objednatel může s návrhem souhlasit objednáním služeb za cenu stanovenou v objednávce. Pokud Dodavatel smlouvu písemně nezruší do 25 hodin od objednání Objednatelem, má se za to, že s návrhem smlouvy Dodavatel souhlasí bez výhrad a zavazuje se dodat objednané služby řádně v termínu dle licenčních podmínek.

Odkazováním platným internetovým odkazem nebo slovním poukazem na místo, kde se tyto VOP nacházejí se má za to, že se

Objednatel s těmito VOP měl možnost veřejně seznámit a je na jeho odpovědnosti, zda tak udělal nebo zda tak sám chce nebo potřebuje učinit.

Dodavatel nemá povinnost citovat ve smluvních dokumentech tyto VOP v plném znění ani je doslovně předčítat při telefonickém objednání. Dodavatel před objednáním služeb nebo produktu upozornil Objednatele na existenci VOP, které veřejně trvale zpřístupnil v plném znění před objednáním Objednatele a uzavřením Smlouvy o spolupráci. 

Objednatel si je vědom, že s objednáním služeb nebo díla vznikají Dodavateli nezbytné přímé administrativní, grafické, tiskové, webové, programovací náklady. 

Objednatel se zavazuje tyto náklady uhradit ve výši stanovené Dodavatelem v Licenci nebo dle aktuálního Ceníku Dodavatele.

Dodavatel má povinnost řádně archivovat staré verze těchto VOP a na požádání je poskytnout Objednateli v plném znění.

Objednatel uzavírá smlouvu o spolupráci vždy ve znění VOP aktuálních k datu objednávky.

VOP se tam nemůžou zpětně měnit.

Dodavatel má povinnost pořídit hlasový záznam telefonické objednávky. Ten musí obsahovat souhlas s pořízením záznamu nebo jeho části. Dodavatel má povinnost tento zvukový záznam nebo jeho část poskytnout Objednateli na vyžádání. Objednatel souhlasí se zpracováním a pořízením tohoto záznamu telefonické objednávky. Tyto materiály lze poskytnout v případě potřeby i státním orgánům.Objednatel souhlasí s pořizováním neveřejných hlasových záznamů hovorů s operátory Dodavatele za účelem stanovení si smluvních podmínek, provedení servisních úkonů, objednávek, obsahu dohod, nastavování služeb. Dodavatel tyto záznamy používá k spravování služeb a dokladování domluvených faktů za cílem spokojenosti obou stran se službami a jejich obsahem. Dodavatel nemá povinnost všechny materiály a záznamy archivovat trvale.

 

Zásady spolupráce

Dodavatel se zavazuje vyvíjet aktivitu ke spokojenosti Objednatele tak, aby naplnil smysl poskytovaných služeb a vytvářených děl. Jako Dodavatel jsme si vědomi, že k vám máme odpovědnost. Zejména za vaši důvěru, kterou nám objednáním služeb projevujete. Technické i administrativní záležitosti se zavazujeme řešit operativně v co nejkratším možném čase, často v řádu hodin. Pro výjimečné případy si vyhrazujeme dobu reakce a řešení problému do 15 pracovních dní. Dodavatel deklaruje, že jeho služby a díla jsou zprostředkovány nebo prezentovány třetími stranami. Dodavatel proto neručí za úplný obsah takovýchto prezentací a deklaruje, že všechny podmínky a možnosti jednotlivých služeb a děl, které dodává a provozuje jsou jasně stanoveny ve VOP Dodavatele a v oficiálních prezentačních materiálech Dodavatele, zejména na webových stránkách služby Dodavatele a v Licencích služeb.

Dodavatel k tomuto účelu rovněž zpřístupnil klientskou linku 800 787 800 (dále jen „klientská linka“) s pracovníky Dodavatele, kde v pracovních hodinách poskytuje komplexní, živé a odborné, technické informace o svých službách a dílech. Dodavatel i Objednatel se zavazují, že každý vzájemný spor budou řešit společně dohodou, přičemž se zavazují najít rozumný kompromis tak, aby obě smluvní strany nebyly poškozeny. Dodavatel i Objednatel se zavazují, že v případě jakéhokoli sporu nedojde žádnou smluvní stranou k poškozování dobrého jména smluvních stran, vyhrožování nebo k zveřejňování nepravdivých či neúplných informací kdekoli v rámci internetu a veřejnosti. Všechny konkrétní informace a skutečnosti ohledně nabídky a objednávky Objednatele, poskytnutých informací o Objednateli nebo Dodavateli a vzájemné smluvní spolupráci, zejména však postupu při poskytování služeb podléhají utajení a mlčenlivosti a bez souhlasu Dodavatele nebo Objednatele nesmí být předány ani sděleny žádné třetí straně.

Služby neustále upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit celou službu a nahradit ji adekvátně jinou službou. Souhlasíte se zpracováváním vašich osobních údajů, firemních údajů, čísel, kontaktů, adres, grafických nebo textových materiálů pro účely nezbytné pro provoz služeb Dodavatele a pro zlepšování výkonu služeb.

 

Garance služeb

Dodavatel se zavazuje na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí prezentovat dobré jméno Objednatele, jeho služeb či produktů za cílem zajištění nových klientů pro Objednatele a rozšiřování dobrého jména jeho podnikání. Naše služby poskytujeme na úrovni znalostí a péče, které jsou přiměřené v daném obchodním a technologickém odvětví, a doufáme, že je budete rádi používat. Určité skutečnosti však v souvislosti s našimi službami slíbit nemůžeme.

Garantujeme vám slušné jednání a smysluplnou a pružnou komunikaci s námi. Garantujeme, že pro vás odvedeme slíbenou práci a dodáme objednané služby.

Garantujeme, že všechny stránky služeb, licenční podmínky, materiály vydané Dodavatelem a klientská linka Dodavatele prezentují pravdivě služby „tak, jak jsou“.

Objednatel má právo se dotazovat a ověřovat informace na živé infolince Dodavatele.

Garantujeme vám poskytnutí veškerých nám dostupných statistik o vašich využitých službách, tak abyste si byli vědomi objemu a prospěšnosti odvedené práce.Konkrétní garance odhadovaného nebo garantovaného výkonu služby je zveřejněna v Licenčních podmínkách služby, na kterou se výkon vztahuje.

Garanci funkčnosti služby dostáváte v souvislosti s opravdovým výkonem a funkčností poskytnutých nebo zprostředkovaných služeb.

Garantujeme vám, že dle našich znalostí a zkušeností vám poskytneme maximálně funkční služby.Společnost MICROSITE CZ s.r.o. ani její dodavatelé či distributoři neuvádějí v souvislosti se službami žádné jiné konkrétní sliby než ty, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách nebo v objednávkách služby, nebo v písemné smlouvě, nebo v licenčních podmínkách služby nebo na stránkách souvisejících se službou nebo v propagačních materiálech oficiálně vydaných Dodavatelem.

V případě, že se Objednatel opozdí se zaplacením platby za objednané služby více než 5 dní od data řádné splatnosti uvedené na faktuře, proforma faktuře nebo příkazu k úhradě, bere Objednatel na vědomí, že Dodavatel není povinen dodržet smluvní garance služeb a je si vědom, že jako Objednatel trvale ztrácí nárok na tyto garance, jakož i závazky a benefity, které z nich pro smluvní strany vyplývají. Například v souvislosti s obsahem v rámci služeb, s jejich konkrétními funkcemi, s jejich spolehlivostí, dostupností ani s jejich schopností uspokojit vaše potřeby či osobní představy se k ničemu nezavazujeme. Služby poskytujeme „tak, jak jsou“.

 

Odměna za služby

Ceny služeb Dodavatele jsou stanoveny v aktuálním Ceníku, na stránkách nebo v dokumentech Dodavatele. Jsme plátcem DPH. Standardní splatnost daňových a platebních dokladů vystavených Dodavatelem je 14 dní. Požaduje-li klient individuální splatnost nebo rozložení sumy na splátky, je povinen požádat Dodavatele písemně návrhem (email) nebo využít SMS Smlouvy Dodavatele UPORDER.

Pokud tak Objednatel neučiní do 24 hodin od objednávky, Dodavatel vystaví doklad se standardní splatností. Délka služby i dodání služby jsou vždy konkrétně stanoveny v Licenci služby. Cenu za objednané služby je Objednatel povinen uhradit na základě proforma faktury nebo faktury zaslané Dodavatelem Objednateli se 14 denní splatností, není-li písemně dohodnuto jinak.

Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou ceny za objednané služby nebo díla a toto prodlení je delší než 30 dnů, má Dodavatel právo deaktivovat služby Objednatele nebo znemožnit užívání děl Objednatelem. Tímto není dotčena povinnost Objednatele uhradit smluvní cenu a není tím dotčeno ani právo Dodavatele na náhradu způsobené škody a sankční pokutu.

Objednatel je povinen i v případě deaktivovaných služeb uhradit Dodavateli smluvní cenu za dodané služby nebo díla a to včetně sankcí a poplatků za více práce způsobené deaktivací nebo omezením služeb a případnou zpětnou aktivaci služeb.

Uhradí-li Objednatel řádně dlužnou sumu za objednané služby nebo díla, Dodavatel aktivuje služby do 5 dní od obdržení úhrady v plném rozsahu.Sumu za objednané a zaplacené služby ani její část Dodavatel nevrací Objednateli.Přeplatky nad rámec objednávky se Dodavatel zavazuje vrátit na účet Objednatele, když o to Objednatel požádá písemně, předloží bližší informace o tomto přeplatku a identifikuje se. Pokud o zaslání přeplatku Objednatel nezažádá do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl přeplatek zaslán na bankovní účet, vystaví Dodavatel k platbě řádný daňový doklad včetně DPH a na žádost Objednatele poskytne Objednateli adekvátní služby v ceně přeplatku korespondující se službami Objednatelem již objednanými.

Při vystavení proforma faktury nebo platebního příkazu se Dodavatel zavazuje vystavit Objednateli řádný daňový doklad za přijaté platby.

 

Porušení VOP

Objednatel i Dodavatel může odstoupit od smlouvy, pokud je jednání druhé strany v rozporu s těmito VOP. Odstoupením od smlouvy se smluvní strana nevzdává práva na náhradu vzniklé škody.Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen Dodavateli zaplatit smluvní pokutu, která se stanovuje ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody. Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání Objednatele činí 832,- Kč bez DPH. Objednatel se zavazuje tyto náklady v případě takovéhoto upomínání Dodavateli uhradit.

Poruší-li Objednatel nebo Dodavatel některé body těchto VOP jsou povinni druhé smluvní straně nabídnout adekvátní finanční nebo non-finanční náhradu a kompenzaci za takovéto porušení, není-li písemně dohodnuto jinak. Dodavatel je oprávněný předat dluh Objednatele na vymáhání třetí straně a to včetně informací o Smlouvě a objednávce třetí straně.

Ukončení, prodloužení nebo stornování služebObjednání služeb Objednatelem je vždy závazné.Pokud Objednatel není ekonomickým subjektem, vykonávajícím ekonomickou podnikatelskou činnost, je tedy Spotřebitelem a může od objednání služeb odstoupit dle zákonem stanovené 14 denní lhůty od objednání a to bez udání důvodu. Pro ekonomické subjekty tato zákonná lhůta neplatí. Žádný ekonomický subjekt, podnikatel, není spotřebitelem a proto se na něj nevztahují a ani nemůžou vztahovat zákonné práva Spotřebitele.Objednatel je oprávněn od této Smlouvy o spolupráci a těchto VOP odstoupit:bezplatně do 24 hodin od objednávky služeb a uzavření této Smlouvy o spolupráci po uhrazení storno poplatku za služby Dodavatele ukončením služeb Dodavatele Objednanou službu lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednávky.

Po uplynutí této lhůty začínáme na objednávce Objednatele a vyhotovení služeb pracovat, aby je bylo možné dodat v čase a termínech stanovených v Licenci služby, ke kterým jsme se zavázali.Objednatel je do 24 hodin od uzavření smlouvy a objednání služeb nebo díla oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu a bez nároku Dodavatele na odstupné ve formě storno poplatku. Objednatel musí do 24 hodin od uzavření smlouvy zaslat Dodavateli písemnou žádost o takovémto odstoupení a to elektronicky na email info@podpora24.com. V takovémto případě je celá výroba služby nebo díla zrušena ještě v plánovacím procesu a spolupráce ukončená bezplatně. Dodavatel o tomto stavu zašle Objednateli písemné potvrzení.

Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za objednané služby nebo díla od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. V tomto případě se Objednatel zavazuje uhradit Dodavateli investované náklady a práci v podobě storno poplatku stanoveného individuálně Dodavatelem.

Ukončit lze pouze objednané a zaplacené služby. Ukončovat služby lze bez udání důvodu. Dodavatel má povinnost dané zaplacené služby deaktivovat na základě vaší písemné žádosti. Objednatel nemá nárok na vrácení edekvátní částky.

Tato smlouva se ukončuje uplynutím období všech objednaných služeb. Tato smlouva se může prodloužit uzavřením jakékoli nové objednávky na jakoukoli dobu plnění služby a nebo smluvním automatickým prodloužením pojištěných smluvních podmínek na stejné období plnění služby.Snížit nebo zvýšit finanční plnění objednávky, provést změnu objednaných služeb, lze v případech, kdy nebyly služby v akci nebo nebyly služby poskytnuty se slevou nebo služby ani jejich části nebyly ještě dodány. U služeb již zaplacených nelze měnit výši finančního plnění objednávky ani spolupráce, ani nelze požadovat po Dodavateli finanční rozdíl dle ceníku Dodavatele vyplývající z takovéto provedené změny.

Stornování služby a ukončení této Smlouvy o spolupráci po lhůtě 24 hodin od objednání Objednatelem je možné po zaplacení storno poplatku stanoveného Objednatelem v závislosti na míře vynaložené práce, na míře nákladů k přípravě, a v závislosti od úrovně vyhotovení a dodání služby Objednateli. Storno poplatek objednávky se vždy pohybuje od 70% ze sumy služby stanovené v objednávce služeb.Objednatel se zavazuje od smlouvy odstoupit pouze písemně a to elektronickou nebo papírovou formou. Výpověď ze služby je platná pouze v případě, že Objednatel zároveň požádá Dodavatele o možnost uhrazení nákladů Dodavatele v podobě odstupného a o vystavení storno poplatku za objednané služby se splatností 5 dní. Objednatel se zavazuje tento storno poplatek v této splatnosti řádně uhradit. Dodavatel se zavazuje vystavit Objednateli odstupné v podobě storno poplatku bez zbytečného odkladu a zároveň deaktivovat služby.

V případě, že Objednatel dle těchto VOP od smlouvy odstoupí, smluvní strany si sjednávají odstupné v podobě smluvního storno poplatku ve výši minimálně 70% z ceny služby nebo díla stanovené v objednávce uzavřené smlouvy. Konečná výše storno poplatku je paušálně určena bez závislosti od dodané služby nebo díla a již dodaných a provedených prací v době odstoupení Objednatele.

Informace o těchto podmínkáchTyto podmínky nebo jakékoli dodatečné podmínky týkající se určité služby můžeme příležitostně měnit, například z důvodu změn platných zákonů nebo změn našich služeb. Znění těchto podmínek nebo Licencí byste měli pravidelně kontrolovat a to především před objednáním služeb. Zprávu o změnách podmínek zveřejníme na stránkách služby. Upozornění na změny dodatečných podmínek budeme uvádět v rámci příslušné služby. Změny nebudou uplatňovány zpětně a nebudou nabývat účinnosti dříve než 14 dní po uveřejnění.

Změny týkající se nových funkcí určité služby nebo změny provedené z právních důvodů však nabydou účinnosti okamžitě. Jestliže se změněnými podmínkami určité služby nesouhlasíte, měli byste službu přestat používat.Tyto podmínky řídí smluvní vztah mezi vámi a společností MICROSITE CZ s.r.o. . Neudělují práva žádným třetím stranám.

Jestliže tyto podmínky nebudete splňovat a my nebudeme okamžitě jednat, neznamená to, že bychom se vzdávali jakýchkoli práv, která nám případně náleží (jako například právo dále v budoucnu jednat).Všechny otázky těmito VOP neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Pokud vyjde najevo, že určité ustanovení není vynutitelné, nebude mít tato skutečnost vliv na žádné jiné ustanovení.

 

USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNAVATELE

Dodavatel je registrovaným správcem osobních údajů. Veškeré údaje získané od objednatele užívá dodavatel výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám s výjimkou uvedenou níže. Dodavatel si je vědom toho, že údaje získané na základě uzavřené smlouvy jsou nejen osobními, ale i citlivými údaji a vzhledem k citlivosti těchto osobních údajů dodavatel zajišťuje jejich náležité zabezpečení a uložení. Údaje budou chráněny před ztrátou, zničením, manipulací, zfalšováním a neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním.Poskytnuté údaje jsou určeny výhradně po potřeby dodavatele ke splnění podmínek uzavřené smlouvy. O jejich využití bude dodavatel objednatele informovat. V rámci plnění podmínek uzavřené smlouvy je však nezbytné, aby byly poskytnuté údaje dodavatelem sděleny příslušnému registrátoru elektronických podpisů anebo SÚKL za účelem registrace v CÚER. Bez sdělení poskytnutých údajů by nebylo možné zajistit vydání elektronického podpisu a/nebo provedení registrace v CÚER.

Dodavatel údaje jako správce údajů zpracovává v rozsahu, v jakém byly tyto poskytnuty v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi Objednatelem a Dodavatelem jako správcem osobních údajů, nebo v rozsahu v jakém je Dodavatele jako správce osobních údajů jinak shromáždil v souladu s platnými právními předpisy. Takto shromážděné osobní údaje Dodavatel jako správce osobních údajů zpracovává za následujícími účely:

 • účely obsažené v rámci těchto podmínek
 • jednání o smluvním vztahu
 • plnění smlouvy
 • ochrana práv a plnění povinností Dodavatele
 • vedení statistiky
 • zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje.

Poskytnutí údajů je dobrovolné, pokud příslušný právní předpis nestanoví jinak.

Objednatel má za všech okolností právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Objednatel je oprávněn žádat o sdělení o zpracovávaných údajích, účelu a povaze zpracování údajů, o příjemcích osobních údajů a správcích.

objednatel je oprávněn žádat o opravu osobních údajů, zjistí-li Objednatel, že některé zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Objednatel je rovněž oprávněn, v případě, že má za to, že údaje jsou zpracovány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Objednatele, žádat po Dodavateli vysvětlení, případně je Objednatel oprávněn požadovat, aby Dodavatel odstranil takto vzniklý závadný stav.

Poskytnuté údaje budou na základě písemné žádosti objednatele odstraněny z databáze Dodavatele. Jejich faktické odstranění však bude mít za následek nemožnost poskytování služeb.Uzavřením a smlouvy uděluje objednatel souhlas se zpracováním všech Objednatelem poskytnutých údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel dále uděluje souhlas se zpracováním údajů a to v rozsahu uvedeném výše.

 

 

VSP Veřejné Smluvní Podmínky platné od 2016

Zobrazit Veřejné smluvní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu Zdravotní Registr CZ platné od 1.2.2014 do 31.12.2015

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost SEO-SITE:COM s.r.o. vydává dle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

1.2. Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

 

2. Smluvní strany

2.1. Dodavatel:         Společnost SEO-SITE:COM s.r.o.,

                         IČ: 279 54 307,

                         zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

                         oddíl C, vložka 129105,

                         Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 99/10, Žižkov, 130 00 Praha 3,

                         Bankovní spojení: 150014379/0800

2.2. Objednatel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu o zařazení do specializované databáze na webové adrese www.zdravotniregistr.cz.

 

3. Definice pojmů

3.1. Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném objednateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.2. Login je přihlašovací jméno uživatele. Heslem se rozumí soubor znaků, které slouží pro identifikaci zákazníka při přihlášení do systému (dále jen „přihlašovací údaje“).

3.3. Zařazení dle kraje - vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů. Profil je zařazen do kraje dle sídla objednatele, nestanoví-li objednatel jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo objednatele, není v ceně služby.

3.4. Zařazení dle okresu - vytvořený profil je zařazen do libovolného počtu okresů v kraji dle čl. 3.3.

3.5. Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody s objednatelem. V případě, že nastavení objednatel neprovede, zařadí dodavatel objednatele do kategorii dle předmětu podnikání.

3.6. Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla objednatele, okresech a službách.

3.7. Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.8. Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu objednatele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.9. TOPováním se rozumí placená služba, kterou je objednateli zajištěna vždy jedna z 1. – 5. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 5. se střídají. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@podpora24.com. Tato služba není základní službou.

3.10. Umístění do sekce TIP - služba, dle které je objednatel umístěn do sekce „TIP“. Aktuální ceny zařazení do služby „TIP“ jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@podpora24.com. Tato služba není základní službou.

3.11. Osobní asistent je taková osoba, kterou dodavatel přidělí každému registrovanému objednateli pro správu profilu a sdělí objednateli kontakt na osobního asistenta. Tato služba není základní službou.

 

4. Popis služby

4.1. Zdravotni Registr CZ je specializovaný portál, který nabízí lékařům a zdravotnickým zařízením možnost webové prezentace svých služeb.

4.2. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okrese a službě. Tuto pozici dodavatel není oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele měnit.

4.3. Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný objednatel TOPování. Tím se tento objednatel zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice. Profil se však neposune o více než o 5 pozic.

4.4. K vytvořenému profilu jsou každému objednateli poskytnuty přihlašovací údaje. Tyto údaje slouží objednateli k přístupu k profilu. Rovněž objednateli umožňují změnu údajů na profilu.

4.5. Změny profilu musí být schváleny administrátorem služby. Případné změny je administrátor povinen schválit od 48 hodin od jejich provedení.

4.6. Dodavatel nezveřejní informace uvedené objednatelem jestliže:

       4.6.1. jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

       4.6.2. jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek;

       4.6.3. jsou způsobilé přivodit dodavateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst.

 

5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1. Každému registrovanému objednateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje.

5.2. Webový prostor, vytvořený profil a přihlašovací údaje budou objednateli poskytnuty do 48 hodin od uzavření smlouvy. V této lhůtě bude zaslán objednateli hypertextový odkaz s vytvořeným profilem a to na emailovou adresu uvedenou při uzavření smlouvy. V případě, že objednatel do 24 hodin od doručení tohoto odkazu s profilem objednatele nenamítne dodavateli, že informace zveřejněné na profilu jsou nepravdivé, má se za to, že objednatel se správností informací zveřejněných na profilu souhlasí a potvrzuje tím jejich správnost. 

5.3. Objednatel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů.

5.4. Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP.

5.5. Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením portálu.

 

6. Objednávka služeb

6.1. Smlouvu o přidělení webového prostoru může objednatel s dodavatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.

6.2. Vyplní-li objednatel elektronický formulář na webové adrese http://www.zdravotniregistr.cz/registrace/ považuje se toto za nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje dodavatel potvrzením objednávky objednateli některou z forem uvedených v čl. 6.1.

6.3. Registrací přes elektronický formulář se automaticky považuje za uzavření objednávky na dobu 12 měsíců s automatickou prolongací.

 

7. Cena

7.1. Cena za zařazení do databáze dle délky uzavřené smlouvy:

         7.1.1. 12 měsíců        dle ceníku

         7.1.2. neomezeně s minimální dobou platnosti 4 roky     dle ceníku

7.2. Cenu za provedené služby je objednatel povinen uhradit na základě daňového dokladu zaslaného dodavatelem objednateli se 14 denní splatností.

7.3. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny za zveřejnění informací a toto prodlení je delší než 30 dnů, má dodavatel právo deaktivovat profil objednatele.

7.4. Objednatel je povinen i v případě deaktivovaného profilu hradit cenu za zveřejnění informací dle čl. 7.1.

7.5. Uhradí-li objednatel řádně dlužnou cenu za zařazení do databáze, dodavatel aktivuje profil do 48 hodin od obdržení úhrady ceny za zařazení do databáze.

 

8. Sankce

8.1. Poruší-li objednatel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3. Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 702,- Kč

 

9. Doba platnosti smlouvy

9.1. Smlouva o přidělení webového prostoru je uzavřena na 12 měsíců s automatickým prodloužením nebo na dobu neomezenou s garancí servisu 4 roky od data objednání služeb.

9.2. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, že s prodloužením nesouhlasí a to 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

9.3. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na zveřejnění profilu i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

 

10. Odstupné

10.1. Objednatel je oprávněn, před zaplacením ceny za zařazení do databáze od smlouvy odstoupit a pro tento případ je povinen zaplati dodavateli odstupné za provedenou práci.

10.2. V případě dle čl. 10.1. smluvní strany sjednávají odstupné ve výši 70% ceny z uzavřené smlouvy .

10.3. Odstupné dle čl. 10.1. a 10.2. je splatné do 5 dnů ode dne, kdy objednatel sdělil dodavateli, že od uzavřené smlouvy o zařazení do databáze odstupuje před uhrazením ceny za zveřejnění v databázi a požádal o vystavení poplatku za odstupné.

 

11. Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1. Dodavatel je oprávněn jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Změna VOP bude objednateli oznámena ve formě emailové zprávy. Nesouhlasí-li objednatel se změnou VOP, má právo smlouvu o poskytnutí webového prostoru vypovědět. Smluvní strany si pro tento případ sjednávají výpovědní dobu v délce trvání 3 měsíců.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2014.

 

V Praze 1.2.2014

 

Dodatek

9.2. Smlouva o přidělení webového prostoru uzavřená od 1.1.2014 na dobu neomezenou má minimální platnost 4 roky.

V Praze 1.1.2014

 

 

První Dodatek: 

1.1. Ke svému profilu si Odběratel může přikoupit doménu prvního řádu pro lepší dohledatelnost profilu. Dodavatel registruje doménu u českého registrátora dle dohody s Odběratelem a pronajme tuto doménu Odběrateli za konečnou cenu. 

1.2. Cena pronájmu a provozu domény pro Odběratele je stanovena dle ceníku, a to dle délky na kterou byla doména uzavřena (12 měsíců, 24 měsíců, 48 měsíců).

1.3. Smlouva o pronájmu domény je s automatickým prodloužením.

1.4. Smlouva se automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena, ledaže by jedna ze smluvních stran zaslala písemnou výpověď, že s prodloužením nesouhlasí a to nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena.

1.5. Smlouva se automaticky prodlužuje pouze jednou. Trvá-li objednatel na pronájmu domény i nadále, je nutné uzavřít novou smlouvu.

 
 

2.1. Ke svému profilu si odběratem může přikoupit hardware zařízení WiFi WebKamery včetně jejího ročního hostingu na portálu Dodavatele nebo na vlastním portálu a vzdálené instalace.

2.2. Dodavatel se zavazuje za poplatek stanovený v jeho ceníku nebo  zveřejněný na stráncewww.kameradoordinace.cz poskytnout nabízené služby.

2.3. Roční (12 měsíců) poplatek za hosting přenosu obrazu k Odběrateli je stanoven dle ceníku služeb.

 

 

Tento dodatek byl vydán dne 2.4.2013 v Praze společností SEO -SITE:COM s.r.o.

__________________________________

 

01. 01. 2013

Všeobecné obchodní podmínky zdravotniregistr.cz platné od 01. 01. 2013

 

1.      Úvodní ustanovení

1.1.   Společnost SEO -SITE:COM s.r.o. vydává dle § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“).

1.2.   Tyto VOP podrobně upravují práva a povinnosti mezi smluvními stranami při uzavírání, změně a ukončení smlouvy o přidělení webové prostoru.

 

2.      Smluvní strany

2.1.   Dodavatel:               

Společnost SEO -SITE:COM s.r.o., IČ: 279 54 307,  DIČ: CZ279 54 307

zapsaná pod spisovou značkou C 129105 vedená u rejstříkového soudu v Praze,

Kontaktní adresa a sídlo: Basilejské náměstí 10, Praha 3, 130 00

tel.: +420 800 787 800, mob.: +420724784726,

Bankovní spojení: 150014379/0800

2.2.   Odběratel: fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře s dodavatelem smlouvu, jejímž obsahem je zveřejnění informací na portálu http://www.zdravotniregistr.cz.

 

3.      Definice pojmů

3.1.   Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném odběrateli. Těmito informacemi jsou zejména jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky, jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.2.   Login je přihlašovací jméno uživatele. Heslem se rozumí soubor znaků, který slouží pro identifikaci odběratele a při přihlášení do systému (dále jen„přihlašovací údaje“).

3.3.   Zařazení dle kraje - vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů. Profil je zařazen do kraje dle sídla odběratele, nestanoví-li odběratel jinak. Umístění profilu do jiných krajů, než je sídlo odběratele, není v ceně služby.

3.4.   Zařazení dle okresu - vytvořený profil je zařazen do libovolného počtu okresů v kraji dle čl. 3.3.

3.5.   Zařazení dle služby - profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody s odběratelem nebo dle zaměření jeho podnikání.

3.6.   Základní službou se rozumí zveřejnění v příslušném kraji dle sídla odběratele, okresech a službách.

3.7.   Délkou poskytování služby se rozumí doba, na kterou byla smlouva uzavřena. Tato lhůta počíná běžet dnem, kdy byla uzavřena smlouva.

3.8.   Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu odběratele, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

 

3.9.   TOPováním se rozumí placená služba, kterou je odběrateli zajištěna vždy jedna z 1. – 5. pozice, a to buď dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Profily na 1. – 5. se střídají. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@zdravotniregistr.cz. Tato služba není základní službou.

3.10. Umístění do sekce TIP - služba, dle které je odběratel umístěn do sekce „TIP“. Aktuální ceny zařazení do služby „TIP“ jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@zdravotniregistr.cz. Tato služba není základní službou.

3.11. Osobní asistent je taková osoba, kterou provozovatel přidělí každému registrovanému uživateli pro správu profilu a sdělí uživateli kontakt na osobního asistenta.Tato služba není základní službou.

 

4.      Popis služby

4.1.   Zdravotniregistr.cz je specializovaný portál, který nabízí lékařům možnost webové prezentace svých služeb.

4.2.   Každému registrovanému odběrateli je vytvořen profil na dohodnuté pozici, tzn. v kraji, okrese a službě.Tuto pozici provozovatel není oprávněn bez výslovného souhlasu odběratele měnit.

4.3.   Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný uživatel TOPování. Tím se tento odběratel zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice. Profil se však neposune o více než o 5 pozic.

4.4.   K vytvořenému profilu je každému odběrateli poskytnut přihlašovací údaje. Tyto údaje slouží odběrateli k přístupu k profilu. Rovněž odběrateli umožňují změnu údajů na profilu.

4.5.   Změny profilu musí být schváleny administrátorem služby. Případné změny je administrátor povinen schválit do 48 hodin od jejich provedení.

4.6.   Dodavatel nezveřejní informace uvedené odběratelem jestliže:

4.6.1.     jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy

4.6.2.     jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek

4.6.3.     jsou způsobilé přivodit provozovateli či jiným třetím osobám škodu, poškodit dobré jméno, či dobrou pověst

 

 5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1.   Každému registrovanému odběrateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje.

5.2.   Webový prostor, vytvořený profil a přihlašovací údaje budou odběrateli poskytnuty do 48 hodin od uzavření smlouvy.

5.3.   Odběratel je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent pro správu profilu je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dní.

5.4.   Dodavatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP.

5.5.   Dodavatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tematicky spojeny se zaměřením portálu.

 

6.      Objednávka služeb

6.1.   Smlouvu o přidělení webového prostoru může odběratel s provozovatelem uzavřít vyplněním elektronického formuláře, zasláním emailu, písemným návrhem či telefonicky.

6.2.   Vyplní-li odběratel elektronický formulář na webové adrese http://www.zdravotniregistr.cz/log#/register považuje se toto za nabídku na uzavření smlouvy. Smlouva je uzavřena, jakmile nabídku na uzavření smlouvy akceptuje provozovatel potvrzením objednávky odběrateli některou z forem uvedených v čl. 6.1.

6.3.   Objednávku lze stornovat pouze po uhrazení storno poplatku, který činí 70% ceny objednávky. Odběratel musí podat dodavateli písemnou žádost o vystavení proforma faktury ve výši storno poplatku se splatností 5 dnů. Po uhrazení poplatku bude smlouva mezi dodavatelem a odběratelem stornována a služba bude zrušena.

6.4.   Nebude-li uhrazen storno poplatek v termínu splatnosti, zůstává objednávka platná v plné výši a žádosti o storno nebude dále dodavatelem vyhověno.

 

7.      Cena

7.1.   Cena za zveřejnění informací dle délky uzavřené smlouvy:

7.1.1.     neomezeně s garancí servisu 4 roky - dle ceníku

7.2.   Cenu za provedené služby je odběratel povinen uhradit na základě vystavené proforma faktury zaslané dodavatelem odběrateli se 14denní splatností.

 

8.      Sankce

8.1.   Poruší-li odběratel povinnost zaplatit řádně a včas, je povinen dodavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý den prodlení.

8.2.   Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

8.3.   Paušální náklady na telefonické a písemné upomínání dlužné částky činí 702,- Kč

 

9.      Doba platnosti smlouvy

9.1.   Smlouva o přidělení webového prostoru je uzavřena na dobu neomezenou s garancí servisu 4 roky od data objednávní služeb.

9.2.   Je-li služba sjednána na období 12 měsíců, začíná lhůta 12 měsíců ubíhat den po dni uzavření smlouvy o přidělení webového prostoru

 

10.  Změna všeobecných obchodních podmínek

11.1.  Provozovatel je oprávněn změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Smluvní závazek se však vždy řídí všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době vzniku takovéhoto závazku.

 

11.  Závěrečná ustanovení

12.1.  Všechny otázky touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem.

12.2.  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od  1.1.2013

 

 __

 

  

Všeobecné obchodní podmínky portálu Zdravotní Registr.cz platné pro smlouvy uzavřené do 31.12.2012

1. Úvodní ustanovení:

Společnost SEO -SITE:COM s.r.o. vydává podle §273 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění, tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jako „VOP“)

2. Smluvní strany:

Provozovatel:

 • Společnost SEO -SITE:COM s.r.o., IČ: 279 54 307,
 • zapsaná pod spisovou značkou C 129105 vedená u rejstříkového soudu v Praze,
 • Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 10, Praha 3, 130 00
 • tel.: +420 800 787 800, mob.: +420724784726,
 • Bankovní spojení: 150014379/0800

Objednatel:

 • fyzická nebo právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavře se společností SEO -SITE:COM s.r.o. smlouvu jejímž obsahem je prezentace na portálu www.zdravotniregistr.cz

3. Vymezení pojmů 3.1. Profil

Profil je souhrn informací, které jsou zveřejněny o registrovaném zákazníkovi. Těmito informacemi jsou zejména: Jméno a příjmení u fyzické osoby, název právnické osoby, adresa sídla podnikatele nebo jeho provozovna, na které jej mohou navštívit zákazníci, IČO, DIČ, tel. kontakt – pevná linka, mobilní telefon, odkaz na webové stránky jsou-li k dispozici. Dále jméno kontaktní osoby, případně ceník, logo a fotografie. Vždy je součástí profilu odkaz na mapu.

3.1.1. Login a heslo

Login je přihlašovací jméno uživatele, heslem se rozumí soubor znaků, který slouží pro identifikaci zákazníka při přihlášení do systému. (Dále jako přihlašovací údaje)

3.1.2. Zařazení dle kraje.

Vytvořený profil je zařazen do jednoho či více konkrétních krajů, dle dohody se zákazníkem.

3.1.3. Zařazení dle okresu

Vytvořený profil je zařazen do konkrétního okresu.

3.1.4. Zařazení dle služby

Profil je zařazen do konkrétních služeb, dle dohody se zákazníkem.

3.2. Délka poskytování služby

Délkou poskytování služby se rozumí doba, po kterou je profil zveřejněn. Tato lhůta začíná dnem, kdy je profil zveřejněn a zákazníkovi byly zaslány přihlašovací údaje.

3.3. Pozice

Pozicí se rozumí aktuální pořadí umístění profilu zákazníka, a to vždy dle konkrétního kraje, okresu a služby.

3.4. TOPování

Placená služba, kterou je zákazníkovi zajištěna 1. – 5. pozice, a to buď – dle služby, dle kraje nebo dle okresu. Aktuální ceny TOPování jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@zdravotniregistr.cz

3.5. Umístění do sekce TIP

Placená služba, dle které je zákazník umístěn do sekce „TIP“. Aktuální ceny zařazení do služby „TIP“ jsou uvedeny v ceníku, který si lze vyžádat na adrese info@zdravotniregistr.cz

3.6. Asistent pro správu profilu

Provozovatel přidělí každému registrovanému uživateli asistenta pro správu profilu a sdělí uživateli kontakt na asistenta.

4. Popis služby

4.1. Zdravotniregistr.cz je specializovaný portál, který nabízí doktorům možnost webové prezentace.

4.2. Každému registrovanému zákazníkovi je vytvořen profil na dohodnuté pozici. Tato pozice je fixní a provozovatel není oprávněn ji bez výslovného souhlasu zákazníka měnit.

4.3. Pozice může být změněna pouze tehdy, pokud si v dané službě, kraji, nebo okresu zakoupí jiný uživatel TOPování. Tím se tento zákazník zařadí před již registrované uživatele, kterým se takto sníží pozice. Profil se však v žádném případě nesmí posunout více než o 5 pozic.

4.4. K vytvořenému profilu je každému zákazníkovi poskytnuto přihlašovací jméno a heslo, kterým si tento profil upravuje.

4.5. Provede-li uživatel v profilu změnu, bude profil na nejdéle 48 hodin stažen, dokud změna nebude schválena administrátorem, a to zejména kvůli možnému zásahu do obsahu profilu neoprávněnými osobami.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit jakékoli údaje, pokud:

 • jsou v rozporu s právním řádem České republiky
 • jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek
 • jsou způsobilá přivodit Provozovateli či třetím osobám škodu
 • svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele

5. Rozsah poskytovaných služeb

5.1. Každému registrovanému uživateli je vytvořen profil, který obsahuje zejména informace uvedené v článku 3.1. VOP. K profilu jsou přiřazeny přihlašovací údaje. Uživatel je oprávněn login a heslo měnit.

5.2. Uživatel je oprávněn profil upravovat pod odkazem http://www.zdravotniregistr.cz/log po zadání přihlašovacích údajů.

5.3. Zákazník je oprávněn provádět změny i tak, že je oznámí Asistentovi pro správu profilu. Asistent je povinen provést změny v zápise bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dní.

5.4. Provozovatel je povinen zveřejnit všechny informace uvedené v profilu, pokud nejsou v rozporu s bodem 4.6. VOP, zákony České republiky, dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku nebo zájmy provozovatele.

5.5. Provozovatel je oprávněn odmítnout zveřejnit informace, které nejsou tématicky spojeny se zaměřením portálu.

6.Cena zápisu

6.1. Cena zápisu je stanovena dle konkrétní délky zápisu.

6.1.2. Roční zápis – cena 2.990 Kč bez DPH

6.1.3. Dvouletý zápis – cena 3.990 Kč bez DPH

6.1.4. Neomezený zápis – cena 6.600 Kč bez DPH

6.1.5. Cena v akci - cena 1.990 Kč bez DPH na dobu neomezenou standardní dobou zápisu s garancí servisu 4 roky od data objednání služeb, platí pro registrované klienty do 31.12.2010.

6.1.6. Cena v akci - cena 3.990 Kč bez DPH na dobu neomezenou standardní dobou zápisu s garancí servisu 4 roky od data objednání služeb, platí pro registrované klientyod 1.1.2011 do 31.12.2012.

 

7. Objednávka služeb

7.1. Smlouvu lze uzavřít písemným vyplněním formuláře nebo ústní formou.

7.2. Písemnou formou se rozumí uzavření objednávky vyplněním formuláře na adrese ZDE, a následné potvrzení objednávky na základě telefonického hovoru s oprávněnou osobou provozovatele.

7.3. Ústní formou lze objednávku uzavřít dle §53 Občanského zákoníku. Ústně je smlouva uzavřena, souhlasí-li zákazník s poskytováním služeb portálu www.zdravotniregistr.cz, je dohodnuta cena, délka registrace, jsou sděleny identifikační údaje zákazníka jako IČO, kontaktní adresa a kontaktní e-mail zákazníka. V případě právnické osoby musí smlouvu uzavřít osoba, která je oprávněna společnost zavazovat, dle zákona 513/1991 Sb.

7.4. Registrovaným uživatelem může být pouze osoba, která smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.

8. Doba platnosti smlouvy

8.1. Smlouvu lze uzavřít na rok nebo dva roky a to s jedním automatickým prodloužením.

8.1.1. Smlouva uzavřena s automatickým prodloužením, se prodlužuje za stejných podmínek a na stejné období, nevypoví-li ji zákazník 30 dnů před ukončením její platnosti. Pozice zákazníka zůstává zachována.

8.1.2. Vypoví-li zákazník smlouvu v průběhu výpovědní lhůty, končí její platnost posledním dnem lhůty, na kterou byla služba objednána. Zákazník ztrácí možnost získání své předešlé pozice na potrálu. Smlouvu lze vypovědět zasláním písemné výpovědi na adresu provozovatele.

8.1.3. Nebylo-li písemně ujednáno jinak, má se za to, že smlouva byla uzavřena dle čl. 8.1.1. VOP

9. Odstoupení od smlouvy.

9.1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit zasláním písemné výpovědi do 14 dnů po uzavření smlouvy.

10. Změna Všeobecných obchodních podmínek

10.1. Provozovatel je oprávněn Všeobecné obchodní podmínky portálu zdravotniregistr.cz měnit. Tato změna je však neúčinná pro zákazníky s platnou smlouvou. Práva a povinnosti smluvních stran se vždy řídí Všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době uzavření smlouvy.

11. Další práva a povinnosti

11.1. Veškerá další práva a povinnosti z uzavřené smlouvy zde výslovně neuvedená, se řídí zákonem 513/1991 Sb. (Obchodním zákoníkem) v platném znění.

12. Platnost VOP

12.1. Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost dne 1.08.2009

 

1. Dodatek ke Všeobecným Obchodním Podmínkám platný od 01.08.2012 do 31.12.2012

V rámci telefonické objednávky je nezbytně nutné, aby klient uvedl verifikační heslo. Verifikační heslo představuje důvěrnou informaci, kterou zná pouze zákazník, případně jeho nejbližší okolí. 
Toto heslo slouží jako ochrana Vašeho profilu před změnou neoprávněnou osobou. Na toto verifikační heslo se Vás při telefonické editaci může operátor dotázat - tím dochází k zvýšení zabezpečení. 
Bez sdělení verifikačního hesla, zpravidla není možné objednat si služby telefonicky.
 
V Praze 1.8.2009