TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Mgr. Regina Kudelová

Třinec


Logopedická ordinace

Mgr. Hana Kulčáková

Brno-město


Logopedická ordinace

Mgr. Yvona Lingová

Hodonín


Logopedická ordinace

Mgr. Renata Mrozková

Jablunkov


Logopedická ordinace

Mgr. Emilie Poláková

Nový Jičín


Logopedická ordinace

Mgr. Jana Fedorková

Prostějov


Logopedická ordinace

Vitalion

Praha 1 - Nové Město


Alergologická ordinace

Mgr. Pavlína Lacinová

Hořice


Logopedická ordinace

Mgr. Anna Rozsívalová

Šumperk


Logopedická ordinace

Mgr. Jana Malovaná s.r.o.

Bílovec


Logopedická ordinace

Centrum Kociánka

Brno


Logopedická ordinace

Irena Kantorová

Ostrava


Logopedická ordinace

JANA HAVLÍČKOVÁ

Březová-Oleško


Logopedická ordinace

Logopedická ordinace

Logopedická ordinace Logopedie ( logos=slovo, paideia=výchova) je obor, který se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti a to u všech věkových kategorií, kdy se jedná o drobné řečové vady, jako je chybná výslovnost jedné hlásky, masivní řečová porucha či naprostá nemluvnost. Řeč, znamená to, jak se dovede člověk vyjadřovat a podle toho se začleňuje do společnosti. Předpoklad úspěchu v nápravě řeči je, začít co nejdříve návštěvou logopedické poradny a ochota spolupracovat s logopedem. Řeč není člověku vrozena, musí se jí každý naučit. Sám od sebe se člověk správně mluvit ale nenaučí. Vývoj řeči u dětí souvisí se slovníkem rodičů a osob, mezi kterými se dítě nejvíce pohybuje. Nácviky výslovnosti jsou záležitostí každé řízené výchovné péče. Děti do 7 let svého věku by měly zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Další rozšiřování slovní zásoby již souvisí se školní výchovou, ale také se sebevzděláváním. Je důležité dbát na to, aby dítě používalo hlavně svoji vlastní slovní zásobu. Nemluví-li dítě ve třech letech, nebo mluví méně než ostatní děti v tomto věku, jedná se zřejmě o opožděný vývoj řeči a je nutné hledat příčiny tohoto opoždění. Dítě musí projít kromě vyšetření u logopeda odborným foniatrickým, neurologickým, psychiatrickým a psychologickým vyšetřením. Nejčastějšími příčinami opožděného vývoje řeči bývá nepodnětné prostředí, nedostatek mluvních podnětů, slabý typ nervové soustavy, nedonošenost, dědičné vlivy apod. V těchto případech je nutné se zaměřit na úpravu rodinného prostředí, na rozvoj slovní zásoby, rozvoj motoriky a předvádět dětem správné mluvní vzory. Při logopedických cvičeních bývá rodičům doporučováno domácí cvičení správné výslovnosti, je důležité, aby rodiče tato cvičení nepodceňovali a přesně dodržovali rad a instrukcí logopedického pracovníka. Úspěšná terapie dítěte s vadou řeči je vždy podmíněna týmovou spoluprací, proto je velice důležitá péče oborníka a péče v rodinném prostředí. Každý logoped se v první řadě zaměřuje na odhalení příčiny poruch mluvení. Poté klade důraz na výslovnost, dýchání, tempo a rytmus. Důležité při nápravě je i nosní dýchání. Při rozvíjení obsahové stránky řeči se používají nejrůznější pomůcky, jako jsou obrazové materiály, audiovizuální technika a speciální počítačové programy. V praxi se osvědčil postup vytváření zvukového materiálu, t.j. obměňovaný hlas, napodobování zvuků, nebo vytváření základní části dětské slovní zásoby. Formální stránka řeči, čili správná výslovnost, se upravuje až tehdy, má-li dítě dostatečnou slovní zásobu, tvoří gramaticky správné věty a dovede sluchem přesně rozlišit hlásky zvukově podobné. Dětí s nějakou vadou řeči stále přibývá. A nejde jen o běžné poruchy výslovnosti, ale i vážnější problémy s vývojem řeči jako takovým. Jedinou šancí je v takovém případě odborník, kterého by rodiče určitě měli vyhledat v případě že: dítě koktá v řeči se projevuje huhňavost v běžné řeči nepoužívá zvratná zájmena jako je ,, si, sobě, sebe“ apod. pokud v tomto směru existuje rodinná zátěž při špatné výslovnosti některých hlásek i v době nástupu do základní školy Většina běžných logopedických vad se dá s pomocí logopeda vyřešit. Je to samozřejmě velmi individuální, záleží na inteligenci dítěte, ale také na tom, jak rodina spolupracuje. Těchto vad se dítě může zbavit v řádu měsíců, náprava může trvat i několik let, ale není nemožná! Děti okážou být pěkně zlé a klidně se mohou Vaší ratolesti za koktání posmívat. Proto je třeba poruchy řeči léčit co nejdříve!