TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


Vitalion

Praha 1 - Nové Město


Alergologická ordinace

Sociální služby

Sociální služby pomáhají žít lidem pokud možno co nejhodnotnějším životem. Zaměřují se na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. Jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel. Mezi příjemce sociálních služeb patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také občané, kteří z různých důvodů žijí na pokraji společnosti. Vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, kontaktní centra, noclehárny, terénní programy) jsou poskytovány také osobám legálně pobývajícím na území České republiky. Sociální služby zjišťuje státní správa a samosprávy. Poskytovatelem může být i fyzická osoba, která má k poskytování této činnosti vydané oprávnění dle zákona o sociálních službách. Formy sociálních služeb: ( zakotveny v Zákoně o sociálních službách č.108/2006Sb.) - Pobytové – nabízí uživateli ubytování v zařízeních sociálních služeb. Poskytují se osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez druhé osoby. - Ambulantní – uživatel za službou dochází, nebo ho někdo doprovází či dopravuje. Je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jedná se o osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím prostředí. - Terénní – služba se uživateli poskytuje v jeho přirozeném prostředí. Osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby je poskytována osobní asistence a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Jedná se o pomoc při osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, při zvládání běžných úkonů apod.. Tato služba je poskytována za úplatu. Úhrada nákladů za sociální služby může být za částečnou úhradu nebo za plnou úhradu. Výše úhrady je upravena ve vyhlášce č. 505/2006Sb. Úhrada za poskytované služby se stanoví ve smlouvě, kterou mezi sebou uzavírají uživatel a poskytovatel sociálních služeb. Pokud uživatel nemá vlastní příjem, nebo mu jeho příjem na úhradu nestačí, je možné uzavřít dohodu o spoluúčasti na úhradě nákladů s rodinnými příslušníky. Nedílnou součástí sociálních služeb je sociální poradenství. Je poskytováno osobám v nepříznivé životní situaci. Cílem je zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Tato služba je poskytována bezúplatně.