TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


MUDr. Eva Čápová

Pardubice


Psychiatrická ordinace

Laxus z. ú.

Barchov


Psychiatrická ordinace

MEDEORA, s.r.o.

Barchov


Psychiatrická ordinace

Psychiatrická ordinace

Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Psychiatři úzce spolupracují při léčbě a diagnostice s jinými odborníky jako jsou neurologové, psychologové a praktičtí lékaři. Psychiatrická ambulance dnes tvoří vstupní článek při poskytování komplexní psychiatrické péče. Volně navazuje na služby praktických lékařů, z jejichž ordinací jsou do těchto ordinací posíláni těžší případy, které nemohou být zvládnuty běžnými postupy všeobecné medicíny. Úlohou praktického lékaře je dostatečně kvalifikovaně posoudit zdravotní stav pacienta a odeslat ho ke specialistovi – psychiatrovi. Dalším posláním psychiatrických ordinací je následná péče pro pacienty propuštěné z ústavního zařízení. Ordinace by se neměla zaměřovat pouze na farmakoterapii nebo ve spolupráci s psychologem na psychoterapii, ale měla by poskytovat komplexní nabídku služeb ve spolupráci s dalšími, většinou nemedicínskými zařízeními, jako je organizace zaměstnání, podpora v bydlení, trávení volného času, atd. Ideálním stavem by byla síť na sebe navazujících institucí a organizací, které by umožňovaly pacientovi plnou opětovnou integraci do společnosti. Síť psychiatrických ordinací se stále rozšiřuje v souvislosti s psychickým vypětím lidí v dnešní době. Trendem dnešní doby je co nejméně nemocného zatěžovat ústavní léčbou, tyto tendence jsou ovlivňovány vývojem nových psychofarmak, u kterých se neprojevuje tolik nežádoucích účinků, které by výrazně nemocného vyřazovaly z běžného života a tak dávaly důvod k jeho hospitalizaci. Proto dnes mnoho pacientů může být léčeno ambulantní péčí a péčí doma. Psychiatrická onemocnění představují velké množství nemocí, které se vyznačují poruchou mozkových funkcí. Obecně se jedná o poruchy myšlení, vnímání, emocí, intelektu, pudů, paměti, chování ale i osobnosti jako celku. Tyto poruchy se mohou vzájemně i kombinovat. Na vzniku většiny těchto onemocnění se podílí dědičné dispozice, vývojové poruchy, organická onemocnění, poruchy na úrovni výchovy, vztahů, stres apod. Nejzávažnějším psychiatrickým onemocněním je schizofrenie, která v sobě zahrnuje znaky typické jak pro schizofrenii, tak i poruchy emoční (mánie/deprese). Mezi psychiatrická onemocnění patří i poruchy příjmu potravin ( mentální anorexie nebo mentální bulimie), poruchy sexuálního chování (deviace) a psychosomatická onemocnění ( Alzeheimerova choroba). Psychiatrické vyšetření je komplexní posouzení psychického zdraví pacienta. Na základě potíží zjištěných v rámci psychiatrického vyšetření, navrhne lékař účinnou léčbu s pomocí moderních léků – psychofarmak, léků mírnící úzkostné stavy a tišící strach, hypnotika – léky na nespavost apod. Na základě provedeného komplexního vyšetření lékař může: - vystavit pracovní neschopnost, kdy pacient není kvůli svým potížím nebo v souvislosti s probíhající léčbou práce schopen, - vystavit doporučení k hospitalizaci a zprostředkování přijetí do lůžkového zařízení, jestliže léčba ambulantní formou je nepostačující, - sepsat návrh na lázeňskou léčbu, pokud se tato může stát významným doléčovacím prostředkem.