TOP lékaři

Vyberte si z aktuální nabídky specializovaných lékařských pracovišť a svěřte své zdraví do rukou opravdových odborníků.

SEO SITE COM

Praha


Oční ordinace

Další lékaři


×

Omlouváme se, ale nebyla nalezena žádná Vámi hledaná data.

Můžete to vyzkoušet ještě jednou a nebo pokračujte ve vyhledávání.
Chcete-li pomoct, kontaktujte nás přes KONTAKTNÍ CENTRUM.
Přejeme příjemné hledání.

Psychiatrická ordinace

Psychiatrie je lékařský obor, který léčí nemoci mozku, které se projevují v myšlení, emocích, vnímání a také chování nemocných. Psychiatři úzce spolupracují při léčbě a diagnostice s jinými odborníky jako jsou neurologové, psychologové a praktičtí lékaři. Psychiatrická ambulance dnes tvoří vstupní článek při poskytování komplexní psychiatrické péče. Volně navazuje na služby praktických lékařů, z jejichž ordinací jsou do těchto ordinací posíláni těžší případy, které nemohou být zvládnuty běžnými postupy všeobecné medicíny. Úlohou praktického lékaře je dostatečně kvalifikovaně posoudit zdravotní stav pacienta a odeslat ho ke specialistovi – psychiatrovi. Dalším posláním psychiatrických ordinací je následná péče pro pacienty propuštěné z ústavního zařízení. Ordinace by se neměla zaměřovat pouze na farmakoterapii nebo ve spolupráci s psychologem na psychoterapii, ale měla by poskytovat komplexní nabídku služeb ve spolupráci s dalšími, většinou nemedicínskými zařízeními, jako je organizace zaměstnání, podpora v bydlení, trávení volného času, atd. Ideálním stavem by byla síť na sebe navazujících institucí a organizací, které by umožňovaly pacientovi plnou opětovnou integraci do společnosti. Síť psychiatrických ordinací se stále rozšiřuje v souvislosti s psychickým vypětím lidí v dnešní době. Trendem dnešní doby je co nejméně nemocného zatěžovat ústavní léčbou, tyto tendence jsou ovlivňovány vývojem nových psychofarmak, u kterých se neprojevuje tolik nežádoucích účinků, které by výrazně nemocného vyřazovaly z běžného života a tak dávaly důvod k jeho hospitalizaci. Proto dnes mnoho pacientů může být léčeno ambulantní péčí a péčí doma. Psychiatrická onemocnění představují velké množství nemocí, které se vyznačují poruchou mozkových funkcí. Obecně se jedná o poruchy myšlení, vnímání, emocí, intelektu, pudů, paměti, chování ale i osobnosti jako celku. Tyto poruchy se mohou vzájemně i kombinovat. Na vzniku většiny těchto onemocnění se podílí dědičné dispozice, vývojové poruchy, organická onemocnění, poruchy na úrovni výchovy, vztahů, stres apod. Nejzávažnějším psychiatrickým onemocněním je schizofrenie, která v sobě zahrnuje znaky typické jak pro schizofrenii, tak i poruchy emoční (mánie/deprese). Mezi psychiatrická onemocnění patří i poruchy příjmu potravin ( mentální anorexie nebo mentální bulimie), poruchy sexuálního chování (deviace) a psychosomatická onemocnění ( Alzeheimerova choroba). Psychiatrické vyšetření je komplexní posouzení psychického zdraví pacienta. Na základě potíží zjištěných v rámci psychiatrického vyšetření, navrhne lékař účinnou léčbu s pomocí moderních léků – psychofarmak, léků mírnící úzkostné stavy a tišící strach, hypnotika – léky na nespavost apod. Na základě provedeného komplexního vyšetření lékař může: - vystavit pracovní neschopnost, kdy pacient není kvůli svým potížím nebo v souvislosti s probíhající léčbou práce schopen, - vystavit doporučení k hospitalizaci a zprostředkování přijetí do lůžkového zařízení, jestliže léčba ambulantní formou je nepostačující, - sepsat návrh na lázeňskou léčbu, pokud se tato může stát významným doléčovacím prostředkem.