Další lékaři


Bc. Barbara Bejblíková

Bašť


Rehabilitační ordinace

Ivana Mišoňová

Bašť


Rehabilitační ordinace

Jana Klimešová s.r.o.

Babice


Rehabilitační ordinace

JDC Consulting s.r.o.

Babice


Rehabilitační ordinace

Rehabilitační ordinace

REHABILITAČNÍ ORDINACE Význam slova rehabilitace je převzat ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení, což znamená snahu navrátit poškozené zdraví člověka do předešlého tělesného stavu. Rehabilitace nemocných lidí představuje koordinovanou činnost zdravotnických pracovníků a jejich snahu znovu začlenit nemocného, který je postižen úrazem nebo nemocí, do aktivního společenského života. V rámci zdravotnictví je rehabilitační proces označen jako léčebná rehabilitace. To znamená, že se jedná o medicínský obor , který je propojený s řadou dalších lékařských odborností. Jedná se tedy o komplex medicínských, preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti člověka postiženého na zdraví. S využitím metod léčebné rehabilitace dochází ke zkvalitnění pohybového aparátu a ke snížení bolesti. Do rehabilitační ordinace přicházejí pacienti s problémy pohybového ústrojí, které patří mezi velmi časté onemocnění mezi lidmi jakéhokoliv věku. Na vzniku tohoto onemocnění se podílejí tyto faktory : - zhoršení krevního zásobení plotének v důsledku nejen věku, ale i kouření, - mechanické přetěžování - jednostranná fyzická námaha, - úrazy páteře, - genetické vlivy, - některé druhy chorob, Z prostředků fyzikální léčby lze u onemocnění páteře využívat mechanoterapii, což jsou aktivní a pasivní pohyby těla, nebo masáže, či ultrazvuk. Před samotným vyšetřením je důležité provést anamnézu pacienta a to jak osobní, tak i rodinou, v případě, že se jedná o dospělého pacienta, lékař zjišťuje i anamnézu pracovní. Vyšetření pacienta je prováděno poslechem, poklepem, kontroluje se pohyblivost jednotlivých úseků páteře, hybnost končetin, vyšetření chůze naboso, po špičkách, po patách, pozpátku i se zavřenýma očima. Po provedeném vyšetření je pacientovi naordinována léčebná rehabilitace a to podle druhu onemocnění. Nejčastěji je využívána Vojtova metoda, která zahrnuje diagnostiku a terapii hybných poruch. Součástí diagnostiky hybné poruchy je i vyšetření polohových reakcí, vyšetření reflexů a kineziologický rozbor. Vojtova metoda je náročná a má šanci na úspěch, jen když se cvičí přesně a pravidelně. Pravidelně se musí cvičit proto, aby časem tělo samo automaticky dělalo pohyby, které se aktivují právě cvičením. Dávka cvičení závisí na věku. Pravidelným cvičením v domácím prostředí, lze docílit většího a déletrvajícího výsledku. Doporučené všeobecné zásady cvičení: - vždy začínat nejdříve cvičením protahovacím, event. automobilizačním, pak teprve zařadit posilovací cviky, - postupovat od lehkých cviků k náročnějším, mezi namáhavými cviky odpočívat a úplně relaxovat svalstvo, - nezapomínat na pravidelné dýchání, - cviky provádět tahem a pomalu, ne švihem, - neprovádět cviky, které vyvolávají bolest, - necvičit po jídle, - každý cvik opakovat nejméně 5krát, ne však do únavy, - cvičit pravidelně, často i vícekrát denně, zvláště u opakujících se obtíží.